Lisesichengeni ilifa lokhubazekileyo!

Lishushu idabi phakathi kwegqwetha laseMonti uSibusiso Magobiane nosapho lwenkwenkwe ekhubazekileyo uNjabulo Madikane ngenxa yelifa elikwizigidi ezilishumi elinanye (R11m).

Imali engangezigidi ezilishumi elinanye yafunyanwa leli gqwetha emva kokuba lafaka isimangalo ngakwisibhedlele saseBhisho ngokulibazisa ukukhupha uNjabulo esiswini sikanina okwabangela ukuba azalwe ekhubazekile ngo2014.

Unina womntwana uSiphokazi Madikane uthi eli gqwetha alibaqhubi kakuhle kuyo yonke into emalunga nemali kaSibusiso.

“Usilele okokuqala ukusinika ingxelo yokuba elam ibango laphelela phi, kuba sasithe makenze ibango lokuxhaphazeka kwam ngenxa yale meko, asinayo loo ngcaciso, ngoku ulibazise ukuvula ingxowamali kaNjabulo ngokomyalelo wenkundla (Njabulo Trust),” ucacise watsho uMadikane.

Inkundla yakhupha isigunyaziso sokuba eli gqwetha livule le ngxowamali egameni lalo mntwana.

“Engekasixeleli ukuba kuqhubeka ntoni ngeTrust ebekuthwe makayivule ngeyeThupha kunyaka ophelileyo, ubuyele kuthi esithi masimnike uluhlu lweemfuno zikaNjabulo, emva koko wasinika imali engangesigidi seerandi kuphela (R1 million),” uthethe watsho uMadikane.

UMatshaya Maki weHuman Rights Centre eQonce, uthi le ndoda yophula umthetho ngendlela eyafumana ngayo lo msebenzi.

“Waziyela ngokwakhe kusapho lukaNjabulo wacela ukubenzela uphando, ngokomthetho akumele ukuba kunjalo, ngabantu abathatha unyawo baye kufuna igqwetha, ngoku ulibazise ukuvulwa kwengxowamali yomntwana,” uthethe watsho.

Unina womntwana uthi ukuvulwa kwale ngxowamali kubaluleke kakhulu kuye nonyana wakhe uNjabulo.

“Ndaphants’ ukufa ngenxa yesi siganeko, ndazala umntwana okhubazekileyo ofuna ukujongwa umzuzu ngamnye, akanakuphinda akwazi ukuzenzela nto, andiyazi ukuba wenzani lo Magobiane ngoku,” utsho uMadikane.

Mayela nemali esisigidi seerandi enikwe usapho lukaNjabulo, akukho sivumelwano sityikityiweyo esingqinela ukuba le mali iphuma kwimali ezizigidi ezilishumi elinanye.

Ukanti eli gqwetha lizithethelele ngelithi zibubuvuvu iingxelo zokuba alivumi kusebenzisana nolu sapho.

“Ingxaki yokuqala kukuba usapho aluthembanga umntu endize naye ukuba abe nguye omele le ngxowamali, abakuthandi ukuvulwa kwale ngxowamali, bathi baza kuza nowabo umntu oza kumela le ngxowamali,” uthethe watsho uMagobiane.

Lo kaMagobiane uthi oku kungavani kwabo kubangele ukuba afumane inkampani yeengcali zezimali ukuba iqhubele phambili inkqubo yokusungulwa kwengxowamali.

UMagobiane uthi aziyonyani iingxelo zokuba akathethi nolu sapho lakwaMadikane.

“Ukusukela ngonyaka ka2015, oko sithetha, ndibazisa ngento yonke eqhubekayo malunga nokusungulwa kwengxowamali, imbalelwano yethu nabo ibingomhla wesihlanu kwinyanga yeSilimela,” utsho uMagobaine.

Malunga nentlawulo yesigidi seerandi eyanikwa usapho lukaNjabulo, uMagobiane uthi akukho nto igwenxa.

“Esi sixamali sesigidi seerandi yimali ebijonge ukunceda umntwana ngokwenza ezona zinto ziphambili ukuze aphile ngcono, ayisuki kuthi siyinkampani yamagqwetha,” utshilo uMagobiane.

USiphokazi Madikane uthi akajiki kwelokuba ufuna eli lifa liphume kweli gqwetha.

“Sinqwenela ukuba abuyise yonke into sikhangele enye inkampani enokusenzela lo msebenzi wokuvula le ngxowamali kaNjabulo,” utshilo.