Lisondele ixesha le-East London Fashion Walk

USiyanda Nela lityendyana elinesakhono sokuphuhlisa ezinye izakhono, ukudibanisa amachule ekuthungeni kunye nabo bafanelwa ziindidi zemithungo emizimbeni yabo. Eli liphulo lokukhulisa igama leMpuma Koloni kwanokuphuhlisa isakhono soonobuhle kunye nabathungi.

Ekuqaleni kwale nyanga, uNela ebesaziza uluntu ngeEast London Fashion Walk (ELFW) ezakuqhuba iintsuku ezintathu zilandelelana, nge 27, 28 nange 29 kwekaTshazimpuzi. Apha kuza kube kudibene abathungi abasixhenxe kunye noonobuhle abaza kube becondoba eqongeni ngeendidi zeempahla ezenziwa ngabathungi bakweli phondo. “ Mhle kakhulu umntu wasetyhini, akunyanzelekanga ukuba ahambe ze ukuze abonakalise ukuba nomtsalane,” utshilo uGugu Khoza ongomnye wabathungi ogxile ekwenzeni impahla egqume umzimba.

Ngale nyanga, abathungi abasixhenxe baza kube besenza iFashion Walk eHemingways, bandule ukuthengisa iimpahla zabo kusuku lokuqala kuTshazimpuzi. Ukanti * -Iets Bunwana owaye thunge isinxibo sikaFloyd Mayweather awaye sinxityiswa ngumphathiswa wemidlalo kuzwelonke uFikile Mbalula, nesika Miss South Africa 2017, uthi “Isinxibo sethu yifashoni yakwamanye amazwe esele iphelelwe esithengiselwayo, ngoko masiphaphameni sizenzeleni isidima negama.

Umbono wam kukubona abantu balapha ephondweni bezifumana zonke izinto abazifunayo apha ekhaya,” utshilo uNela.