…Lisuka kwiphepha 1

Isitulo sikaMphathiswa uMandla Makupula kwiPalamente yaseMpuma Koloni ngethuba kuvela inkxalabo ngesebe lezemfundo, wabe engekho yenaumfanekiso: Siyanda Zakhe

“Ukungabikho kwentsebenziswano phakathi kwe-ofisi yephondo nezithili, ukungagcinwa ngendlela kweencwadi zemali zesebe kwanokungamiliselwa kweengcebiso ezisuka (kwi-ofisi yethu) ngunobangela wokuphinda-phindana kweengxaki zogcino-maxwebhu emali kweli sebe,” utshilo uMakwetu.

UMakwetu uthi enye ingxaki kwisebe lezemfundo, kukusilela ekubaleni elona nani labantwana abakhoyo kwizikolo zephondo. “Oku ngomnye wonobangela wenkcitho-mali engenamntu wokuyichaza ukuba isebenze njani,” utshilo uMakwetu.

Usekela-somlomo kwipalamente yephondo uBulelwa Tunyiswa uxelele amalungu epalamente ukuba “ukungaziwa okokuba imali yesebe lezemfundo isebenze njani yingxaki enkulu ekufanele ukuba iqwalaselwe”.

UMax Mhlathi, inkokeli yeUDM ephondweni ekwangusihlalo wekomiti ejongene nenkcitho-mali karhulumente (Scopa), uthi amagosa esebe lezemfundo azakubizelwa kwindibano ezakubanjelwa kule palamente yephondo ngoLwesine.

“Sifuna basicacisele ukuba bazakukhawulelana kanjani nale ngxaki. Into eqaphelekayo kweli sebe kuba izakhono zokuphatha imali zinqongophele,” utshilo uMhlathi.

Inkulumbuso uPhumulo Masualle uthi imeko yesebe lezemfundo “iyaxhalabisa” kodwa unethemba lokuba zizakuguquka izinto kweli sebe.

“Into efunekayo lulawulo oluluqilima kweli sebe kwaye yinto esiphezu kwayo leyo. Enye into kufuneka kuqashwe amagosa ngokusisigxina, into endicinga ukuba izakukhawuleza yenzeke,” utshilo uMasualle, ekwavakalisa ukuba uMakupula ebekwindibano eKapa.

Isebe lezemfundo likhe langundaba-mlonyeni ekuqaleni kwalo nyaka emva kokuba laphindisela kunondyebo imali engange-R530 yezigidi zeerandi (R530 million) kulandela ukusilela ekuyisebenziseni ngendlela. Le yimali ekwakufanele ukuba ivuselele izikolo zephondo.