Liwelwe ngumqa esandleni ityendyana laseMount Frere

Liwelwe ngumqa esandleni ityendyana elitshatshele kwezenkcubeko nesakhono kwisithili iAlfred Nzo kule mpela veki.

USinelizwi Mbidane (21) wase uphilisweni kwaBhaca (Mount Frere) ngoyena obeyintshatsheli yenkqubo yokukhangelwa lwesakhono oluqhube iinyanga ezintathu kwesi sithili.

UMbidane uthe akakwazi nokuthetha usothukile yimpumelelo yakhe kodwa ubulela uThixo, abaququzeleli nabaxhasi bakhe bonke. Uthe uzakulisebenzisa ngengqiqo ithuba lakhe lokushicilela icwecwe aqinisekise ukuba libanempumelelo.

“Kuyamangalisa ukuzibona ndikweli zinga, yonke le nto iqale ekhitshini nasekamereni ndizibhalela njee ndiziculele ndinemibono sendiyimvumi ephumeleleyo, ngoku ziziqalelo zempumelelo ekade ndiphupha ngayo,” utshilo uMbidane.

Ngokuba ngowokuqala kwishumi ebekhuphisana nalo uthe wazifumanela inyhweba yokushicilela icwecwe lakhe ze lithengiswe phantsi kweEastern Cape Audio Visual Centre.

Lo mculo weli tyendyana lihlokomise iholo uyingxube-vange yeHouse, Soul, Hip Hop nomdaniso (dance).