Liwelwe sisigwebo ixhego elazenzela kusana olunonyaka!

Umfanekiso oselugcinweni
IZA kuchitha iminyaka elishumi elinesibhozo ejele indoda yaseMdantsane, uPeter Tshemese, (62), emveni kokuba iNkundla ePhakamileyo eBhisho imfumene enetyala lokuxhaphaza usana oluneenyanga ezilishumi elinesihlanu luzelwe ngokuthi ilufake umnwe kwilungu lobuntombazana.

Eli sikizi lenzeke ngo2018 kwindlu kaTshemese nanjengoko usana olu lugciniswa kule ndlu kunkosikazi kaTshemese, ngumama walo.

Ngokwengxelo ephuma kothethela iGunyabantu lezoTshutshiso kwingingqi yaseBhayi,  uAnelisa Ngcakani, umfazi kaTshemese usisihlobo sezinyo nomama wexhoba.

Ingxelo ithi umfazi weva isikhalo sosana sabe sisitsho ngokungaqhelekanga ngaphakathi endlwini, umfazi uye ngaphakathi eyokuqonda, xa engena wafika indoda yakhe inosana ebhedini. Waqaphela ukuba inapkeni losana luvulekile kwaye lunegazi.

UTshemese zange abonakalise kuzisola ukubhaqwa kwakhe ngumfazi wakhe kwesi senzo.
Usana lwabalekiselwa kugqirha lusapho lwalo, nalapho kwaye kwafumaniseka ukuba lonzakele kakhulu ngaphantsi.

UMtshutshisi wetyala uAdvocate Shandre Grootboom, wadiza ukuba uTshemese wathatha ithuba emntwaneni ongazinto obengenalwazi kwaye nongakwazi nokuzikhusela kwaye nangaphakathi enkundleni zangabonakalise kuzisola. 

Inkundla imnike iminyaka elishumi elinesibhozo ingaphakathi le ndoda.