Lixokile ipolisa kanti lifuna ukuyuruza

Ipolisa laseNgcobo eliyiConstable lixoke lathi lixhonyisiwe emva kokuba liqaphele ukuba libhaqiwe ukuba liyuruza neetshomi ngeveni yomsebenzi, ngexesha lomsebenzi.

Eli polisa, elinamashumi amathathu anesine ubudala lizelwe (34), libonakale kwividiyo ebithe saa kumnatha wonxibelelwano likunye neetshomi zalo ethaveni liphethe iibhotile zotywala kwaye kuselwa ngakule veni. Le thaveni ikwindawo yakuDalasile eNgcobo.

Oku kushiye abolawulo esipoliseni bebambe ongezantsi ngumothuko sesi senzo, besithi amanyathelo akhawulezileyo aqatha afanelekile kweli polisa njengoko linyhashe imiqathango yasesipoliseni.

Ingxelo ephuma kuBrigadier Tembinkosi Kinana ithi, eli polisa liqale ngokuthi lixhonyiswe laze laxhwilelwa nemoto yomsebenzi ngethuba liyokunceda umntu obesithi uvule ityala lokuxhatshazwa ngezesondo.

Iveni yamapolisa ibhaqwe kwihlathi laseSigidi eNgcobo.

UKinana uqhuba uthi eli polisa laxoka lathi ngethuba libuya ekuncedeni ixhoba laxhonyiswa ngamadoda amabini ngompu alikhupha evenini emka nayo. Eli polisa likwathi lakhawuleza lahlangulwa ngoogxa balo basemsebenzini kwangobo busuku yaze yona imoto yabhaqwa ngakwihlathi laseSigidi.

Ekuqhubeni kophando lwabecuphi, elalini baye bafumana elinye icala lebali elingafaniyo nelo leli polisa.

UMkomishinala wamaPolisa ePhondweni uLieutenant General Nomthetheleli Mene usigxeke kabukhali esi senzo senziwe leli polisa. UMene uqinisekisa uluntu ukuba bonke abo bathe gqolo ukungcolisa igama lesipolisa baza kudibana noluleko.