Liya ezinkundleni idabi lokurhoxa koMzantsi Afrika kwi-ICC

Umongameli waseSudan uOmar Al Bashir, ngethuba esamkela umongameli weli uJacob Zuma eKhartoum ngo-2011. Umfanekiso Jacolene Prinsloo

IZAKUBHENELA kwinkundla ephakamileyo iDA
ngelilwa isigqibo soMzantsi Afrika sokuziguzula njengelungu kwinkundla ejongene
nolwaphulo mthetho kwihlabathi (ICC).

Oku kulandela isibhengezo sokuziguzula kweli nesenziwe ngumphathiswa wezobulungisa neentolongo uMichael
Masutha. UMasutha uthe, Incwadi eyazisa izizwe ezimanyeneyo ngokuziguzula koMzantsi
Afrika kwi-ICC seyithunyelwe ngumpahthiswa wobudlelwane
namanye amazwe uMaite Nkoane-Mashabane, kunobhala wezizwe ezimanyeneyo. “Sizakuphuma kwi-ICC kwixesha elingangonyaka emva kokuba unobhala we-UN esazisile ngokufumana le mbalelwano,” utshilo uMasutha.

Ukwathe elo Mzantsi Afrika liyasirhoxisa
isibheno kwinkundla yomgaqo-siseko kwityala lokukhulula umongameli waseSudan uOmar
Al Bashir ngethuba wayekutyelelo kweli. Ngokwesivumelwano esatyikitywa eRome ngamazwe ehlabathi, uMzantsi Afrika oyinxalenye yawo ngo-2002, bekufanele ukuba eli limbambile uAl Bashir ngethuba
ekwindibano yemanyano yamazwe eAfrika neyayiseGoli nyakenye.

Ilungu leDA ePalamente uJames Selfe uthe
isigqibo sikarhulumente siyakhabana nomgaqo-siseko. “Esi sigqibo sithatyathwe
nguNkoane Mashabane eyedwa kulo mba, sibonakalisa ukuba iANC ayinankathalo
ngokusebenza kwengalo mthetho,” utshilo uSelfe. NeFF-Plus
isigxekile isigqibo seANC. 

Ukanti i-IFP ithe esi sigqibo sifuna
ingxoxo-mpikiswano ekhawulzayo ePalamente. 
Kwiveki ephelileyo amalungu epPalemente yaseBurundi
avotele ngazwinye evumelana ukuba ela lizwe liburhoxise ubulungu balo kula nkundla. 
Ngamazwe ehlabathi akwikhulu namashumi
amabini anesine angamalungu ala nkundla ukusukela oko yathi yasekwa.

Kukho uluvo lokuba le nkundla itshutshisa kuphela amazwe aseAfrika.