Liya kwiinkundla zomthetho idabi lobukumkani babaThembu

Inkosana yabaThembu uJongisizwe Mankunku Dalindyebo, obhenela ezinkundleni ngelinqanda ukuba unyana kaBuyelekhaya Dalindyebo uAzenathi Dalindyebo angabekwa njengebambela kumkani.

Liya kwinkundla ephakamileyo eRhini idabi loyena kufanele ukuba abe yikumkani yabaThembu elibambela endaweni yobesakuba yikumkani uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo odontsa isigwebo entolongweni. 

Oku kulandela emva kokuba amaqela amabini angavisisaniyo kwikomkhulu labaThembu ethe atyumba amabambela-kumkani amabini. Indlu yamaDlomo kweli komkhulu ibeke INkosana uJongisizwe Mankunku Dalindyebo ongumninawa kaBuyelekhaya, ngelixa enye isenza amalungiselelo okubeka iNkosana yabaThembu uAzenathi Dalindyebo ongunyana wamazibulo kaBuyelekhaya.
 Ngale mva kwemini uJongisizwe ufake amaxwebhu kwinkundla ephakamileyo eRhini ngelinqanda ukubekwa kukaAzenathi njengebambela-kumkani kumsitho ocwangciselwe uLwesihlanu umhla we 25 kule nyanga.
Eli dabi kulindeleke ukuba lichotshelwe yijaji yenkundla ephakamileyo eRhini uMurray Lowe. Ngokomyalelo okhutshwe yile nkundla amaqela achaphazelekayo kufuneka ukuba afake amaxwebhu awo ngoLwesithathu wale veki. 
Kwabo bachaphazelekayo kuquka uAzenathi, uSiganeko Dalindyebo, i-ofisi yenkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle, kwakunye neyesebe lobambiswano kurhulumento, nemicimbi yemveli phantsi komphathiswa uFikile Xasa.
Kwelinye icala iNkosana uAzenathi kulindeleke ukuba atshate uOngezwa Zwedala ngoLwesine wale veki, neyinxalenye yamalungiselelo wokungena esihlalweni sobukumkani.