Liyangcwatywa igqala lembongi yomthonyama

Imbongi yomthonyama uYakobi Sxam ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE.

Imbongi eyaziwayo kummandla waseBCM uYakobi Sxam, 54, welali iMbashane eQonce, uyabekwa kulo Mgqibelo kwikhaya lakhe lokugqibela. USxam ubhubhe ngoLwesithathu weveki ephelileyo.

Obengugxa wakhe nokwayimbongi naye, uMncedi Liwani, uthi baqala ukuhlangana nokaSxam ngo1992 kumngcwabo wamaxhoba eBisho Massacre bekhuphisana bebonga.

ULiwani uthi bakumkhumbula ngemisebenzi yakhe lo kaSxam, bakumkhumbula nangokuthanda kwanokuxabisa ulwimi lwakhe isiXhosa.

“Sakumkhumbula kuba likhulu igalelo alenzileyo ekuqeqesheni nasekukhuliseni iimbongi ezisakhasayo de waba likhankatha leSebe lezaManzi namaHlathi kuKhuphiswano lweziKolo kuLondolozo lweNdalo amaHlathi neMilambo apho iPhondo leMpuma Kapa libuye neeMbasa iminyaka ilandelelana inguye otshotsha entla ekwakhiweni kweembongi ezisakhulayo,” utshilo uLiwani.

Lo kaSxam aliqela namawonga athe wawafumana esaphila kwaneenkundla athe wazinyathela esaphila.

La mawonga aliqela uwafumene ngokuhlonitshwa kwakhe liSebe lezobuGcisa neNkcubeko kubaphathiswa abohlukeneyo.

ULiwani uthi utshotshile okaSxam kuba ngethuba lengcinezelo phantsi kwephandle laseCiskei kwakubakho iminyhadala yokubhiyozela iintsuku ezazibalulekile kolwa Rhulumento lukaBawo uSebe.

Ezinye zeenkundla azinyatheleyo ziquka imicimbi yemibutho yomzabalazo, ukutyalwa kwabantwana begazi abathe bakhothama kuquka ongasekhoyo uKumkani wamaXhosa uXolilizwe, kubaThembu baseRhode uKumkani uZwelenkosi kanti nokwambeswa kweeNkosi zakowethu.

“Iminyaka ngeminyaka xa kuvulwa indlu yoWisomthetho eBhisho kususela kwiNkulumbuso uRaymond Mhlaba ebebonga ngokuqavileyo, de naxa kuvulwa iNdlu yeeNkosi waba negalelo elimandla ngokubonga. Ngenene iinkundla zeli Phondo uzinyathele,’’ uvale ngelo oka Liwani.