Liyelenqe lezopolitiko isizathu sokubanjwa kukaMdingi

Umasipala iNgquza Hill ukhuphe ingxelo yokuba ukubanjwa kukasodolophu walo masipala uJongintaba Mdingi ligumgedle lezopolitiko elijoliswe ukumtshabalalisa.

Oku kusemva kokuba lo kaMdingi ebanjwe wavalelwa ngomhla weshumi elinesihlanu kule nyanga ngezityholo zokudelela inkundla ephakamileyo eRhini.

Lo masipala wadiliza izindlu ezingamashumi amathathu anesihlanu ngonyaka ka2016 kwindawo yaseNew Rest eLusikisiki, nekuthe kamva inkundla yagunyazisa ukuba umasipala makazakhe ezo zindlu zingaphelanga iintsuku ezilishumi ukusukela ngomhla wesine kule nyanga kaTshazimpuzi.

Ongumanejala kwiofisi kasodolophu uZamuxolo Matwasa, uthi ngenene uleqwe engenabhola uMdingi.

“Iintsuku ezilishumi ebezisikwe yinkundla bezingekapheli, kungoko bekungekho manyathelo awathathileyo, kungoko sisithi belingekho mthethweni eli nyathelo,” utshilo uMatwasa.

Uthi umasipala waseNgquza Hill sele eqalisile ukusabela kwisigunyaziso senkundla sokuba kwakhiwe ezi zindlu zaba bahlali.

“Sele siyityumbile inkampani eza kwenza lo msebenzi, kuqalisile ukwakhiwa kwezindlu zala maxhoba kanye ngeli xesha kubanjwa usodolophu kwelinye icala.” Uthi bayawuthobela umthetho neenkundla zelizwe loMzantsi Afrika.

Igqwetha leentsapho, uLouise Du Plessis uthi bakwiphulo lokuqinisa iinzame zabo zokumfaka kwiinkundla zomthetho uJongintaba Mdingi.

“Emva kokuba kuchithwe izindlu zabo ngumasipala waseNgquza Hill, aba bahlali banyanzeleka ukuba baye kuhlala namalungu eentsapho zabo, abanye basadinga nangoku iindawo zokuhlala,” utsho uDu Plessis.

Lo kaDu Plessis uthi ezi ntsapho azizange zinikwe ixesha elaneleyo ukuba zilungiselele ukususwa kwazo kule ndawo.

“Abanye kubo basahleli ematyotyombeni nangoku ngenxa yesi siganeko, oku kuchaphazela iimpilo zabo,”utshilo.

UMdingi uphume entolongweni ngomhla weshumi elinesithandathu kule nyanga.

“Ndingakuqinisekisa eluntwini lweMpuma Koloni ukuba sele ephumile entolongoweni usodolophu,” utshilo uMatwasa. Oyimanejala yalo masipala uMluleki Fihlani wasinda ekubanjweni ngale mini.

“Aziyonyani iingxelo zokuba umanejala kamasipala ebebaleke ukubanjwa, ebephume emsebenzini ngexesha lokuphuma,” utshilo uMatwasa.

Uthi imeko izinzile kumasipala waseNgquza, kwaye bakhuthaza abantu ukuba bavakalise izimvo zabo ngokuthi batyelele iiofisi zikamasipala waseNgquza.