Lizakuphucula umgangatho wedolophu udederhu lweevenkile kwaBhaca

Abathengi bonwabele amaxabiso aphantsi kwaRhino Cash n Carry bencediswa ngabasebenzi abatsha bale venkile. Umfanekiso: Umbhali Wethu

IBINGUMBHODAMO! Iluvuyo nochulumanco
kubathengi, bezidaphela kumaxabiso aphantsi ezinto ngethuba kuvulwa iindawo
ezinodederhu lweevenkile kwaBhaca. Kule dolophu kuvulwe ngokusesikweni iLudidi
Centre kwakunye ne-Intsizwa Mall nezakhiwe ngemali ebalelwa kwizigidi zeerandi.
Ziivenkile ezikudidi oluphezulu ezifana no Rhino Cash n Carry, Jumbo, uMr
Price namanye amashishini afumaneka e-Intsizwa Mall, ngelixa iLudidi
inamashishini aquka Impilo Pharmacy, Express Clothing Store namanye amashishini.

UZoleka Ludidi ongomnye woosomashishini
abaphethe iLudidi Centre uthe, olu dederhu yenye yeenzame zokurhweba abatyali zimali
nophuhliso loqoqosho kwingingqi yaseUmzimvubu. Uthe ngamakhulu emisebenzi
eveliswe kukuvulwa kolu dederhu lee veenkile. “Ndiyavuya ibe yimpumelelo le
ndawo kuba izakuphucula umgangatho wedolophu ngelixa isenza iinguqu kuluntu
lwengingqi eziyingqongileyo, ingakumbi ulutsha. Inga nabanye oosomashishini
bangazeka mzekweni ukuphucula uqoqosho lwendawo nokulwa intswela-ngqesho,”
utshilo uLudidi. Ibalelwa kumakhulu amahlanu imisebenzi evuleleke kwiivenkile
ezikwezi ndawo.

ULucas Ntuli omnye wabaphathi bakwa Rhino
Cash n Carry uthi le venkile iqeshe abantu abangamashumi alithoba anesihlanu
kwaye ithembisa impatho entle kubathengi.

Umsebenzi obekade engaphangeli uEmihle Kalipa
uthe uvuye kakhulu ezakukwazi naye ukuncedisa ikhaya lakhe ukugxotha ikati
eziko. Usodolophu womasipala Umzimvubu uBulelwa Mabhengu uthe ulwamkele
ngezandla ezishushu uvulo lodederhu. “Sichulumancile kuba luzakuncedisana
nomasipala ukuphucula ubomi babantu baseUmzimvubu ngamathuba emisebenzi
nezakhono. Le yinxalenye yezinto esinqwenela ukuzibona zikhulisa uqoqosho
kwethu kwaye siyazixhasa kakhulu singumasipala wasekuhlaleni,” utshilo
uMabhengu.

Intsizwa mall ludederhu lokuqaka kule dolophu
ukuba nemigangatho emibini yevenkile ze owesithathu ibe zi-ofisi zabaphathi
zivenkile. Kanti iLudidi centre yona idliseka ngempolo nococeko lwayo apho
abathengi bezakufumana ithuba lokuphola.

Olu ludederhu lee venkile lwesithathu kule
dolophana isakhasayo, ebifudula inodederhu lwe venkile elavulwa ngumzi
wakwaShoprite.