Lizakutyelela eAlfred Nzo ibhunga leNCOP

IBHUNGA lamaphondo kuzwelonke (NCOP) lizakubambisana nekomiti ejongene
nemicimbi yemfundo yabasaqalayo kwakunye norhulumente weMpuma Koloni kutyelelo loomasipala baseAlfred Nzo ukusukela namhlanje.

Ingxelo ithi injongo yolutyelelo yinxalenye yenkqubo zikarhulumente
ezijolise ukusa iPalamente eluntwini loMzantsi Afrika.

Iphulo lokusa iPalamente eluntwini lisungulwe ngonyaka ka-2002
ngurhulumente kazwelonke ngenjongo zokunika abantu beli lizwe ithuba lokuvakalisa
izimvo zabo. Ukusukela ngomhla weshumi elinesixhenxe ukuya kumhla wamashumi
amabini ananye amalungu ePalamente azakuthetha nabantu bala ndawo ngenjongo
zokuphucula impilo yabantwana ezikolweni.

Abahlali bazakunikwa ithuba lokuthetha nangezinye ingxaki zabo zentlalo
yabo yemihla ngemihla. Kule ndibano kuzakunatyiswa indlela esebenza ngayo
imithetho yasePalamente ingakumbi leyo ihambiselana nemfundo yabantwana
abasaqalayo. 

Oomasipala abazakuxhamla baquka uMzimvubu,Ntabankulu,Mbizana kunye
neMatatiele.