Lizithandela I’solezwe ixhegwazana elina76

UGog uMaria Jama uthi apho ahamba khona uziphathela iphephandaba Isolezwe LesiXhosa Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Ugog’ uMaria Jama noneminyaka engamashumi asixhenxe anesithandathu ubudala nongumhlali waseKhayelitsha eKapa, uxelele I’solezwe ukuba rhoqo ngoLwesihlanu uyaqinisekisa ukuba uzifumanela I’solezwe lesiXhosa.

Ngethuba I’solezwe lidibana naye ebehambele umcimbi nalapho athe ngexesha ungekaqali wabe ezifundela iphepha lakhe.

“Indlela endilithanda ngayo eli phepha andifuni nokuthumela ndiyaziyela kwaShoprite kuba andifuni abantwana babuye bandiqhathe bathi alikho,” utshilo uJama.

Watsho esithi esinye sezizathu ezibangela ukuba alithande eli phepha yindlela izinto ezibekwa ngayo.

“Akukho namnye umntu onokuthi akaweva amabali abhalwa kweli phepha kuba yonke into ibekwa elubala icace, ndithanda nendlela abawabhala ngayo amabali abo, enzelwe thina ukuba sive kakuhle le nto kubhalwe ngayo,” utshilo uJama.

Ngethuba ezifundela iphepha lakhe kufike umhlobo wakhe ovakalise ukungayithandi indlela I’solezwe elibhala ngayo, watsho esenza umzekelo ngebali labafundi baseDikeni abametsha inkani.

“Isisimanga into yabantu kuba ukumetsha bayakwazi kunjalo nje la magama asetyenziswa liSolezwe bawabiza mihla le kodwa xa kubhalwa amabali bafuna izinto zifihlwe ngokungathi abazazi,” utshilo uJama.

Ukwavakalise ukuba umnqweno wakhe kukufumana isikipa seI’solezwe aphinde aziwinele nombane.

“Ndiyawufuna la mbane kwaye ndisazozinika usuku lokungenela kwaye ndiyayazi ukuba ndizokuphumelela,” utshilo.

Esinye sezizathu ezibangela ukuba lo kaJama alithande eli phepha kukuba libhala izinto ezijongene ngqo nabantu.

“Sokuze uve apha sibhalelwa izinto esingazaziyo, kubhalwa kanye ezi zinto sizibonayo zisenzeka kwiindawo esihlala kuzo kwaye okwangoku andinasikhalazo ngakulo,” utshilo.

Noqinisekisayo ukuba ubeka imali eyanele amaphepha enyanga.

“Abanye abantu ke bangacinga ukuba ndichitha isithukuthezi ngokufunda iphepha kanti akunjalo kuba kaloku ukufunda kuyenza ingqondo iphole kamnandi ukwazi nokucinga izinto ezizizo.”

Nangona uninzi lweentanga zikaJama zingaboni kakuhle kwaye zingakwazi nokuhamba kakuhle, yena uthe wohluke kakhulu kunabanye abantu.

“Ngethuba lalingekafiki I’solezwe ndandifunda elinye iphepha lesiBhulu kuba ndandihlala namaBhulu kwaye ndandilifunda kuba lalingekho iphepha lesiXhosa, kodwa ndathi mhla ndeva ukuba kukhona iphepha lesiXhosa ndaliyeka elo lesiBhulu ndandilifunda,” utshilo.

Watsho ekhuthaza abazali ukuba bakhuthaze abantwana babo ukubaluleka kokufunda ingakumbi isiXhosa. “Anditsho ukuba abantwana babo mabangabasi ezikolweni zesilungu kodwa mabangasilibali isiXhosa kuba ayikho into eyenza iintloni njengokubona umntwana womntu omnyama engakwazi ukufunda nokuthetha isiXhosa kakuhle,” utshilo uJama.