Lo Mandela kuthethwa ngaye, ngomphi?

UMzantsi Afrika omtsha usinika amathuba wokuba sibhale kabutsha imbali yethu singabantu abamnyama. Sibalise amabali ethu, ngendlela yethu, yaye sifundise abantwana bethu oko kufuneka bekwazile ngathi thina bantu bamnyama.

Izolo kwikhasi likaTwitter ndidibene nomfanekiso ophazamisa kakhulu. Apho umntwana oneminyaka esixhenkxe ebebhale kwiphetshana elincinane ukuba “Mandela, thank you for dying for me” oko kukuthi, uyabulela ukuba ubawo Nelson Mandela wamfela. Beku kumnyhadala obusingathwe ukuququzelela imibhiyozo yeMandela Day ebakhona rhoqo ngeyeKhala kweli. Okundothuse ngamandla kukuba iziko elisemgangathweni neliphuhlisa ubuthandazwe kweli iMandela Institute, alibonanga mpazamo kule mbalelwano koko langena emxholweni layipapasha.

Kubalulekile ukuba sikhuthaze ubuthandazwe kubantwana bethu. Kubalulekile ukuba izizukulwana ezizalelwe kule nyhweba yenkululeko sizifundise inyaniso ngembali yethu.

Imbali yethu yatshintshwa ngabamhlophe, bayicukuceza ukuze thina sibonakale njemakhoboka angenankqubela phambili. Bakugqiba bona bazibonakalisa njengamaqhawe aza nenkcubeko nobuKrestu kweli.

Noxa kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba sinyaniseke xa sele sibalisa imbali yethu, namaqhawe ethu kweli lo Mzantsi Afrika. Inyaniso yokuqala ke yeyokuba, uBawo uNelso Mandela akazange afele mntu. Wahlaselwa kukufa emva kwengulo ende- ngulo leyo eyayihambisana nokuphila iminyaka emininzi kweli. Kubalulekile ukuba siyithethe inyaniso. Sithi naxa sele siwathanda amatshantliziyo, namaqhawe asilwela ukuza nenkululeko kweli, sibenenyameko, sinyaniseke.

Abantwana bethu sibasa kwezikolo ekwakusandula kuba zezabamhlophe kuba sinethemba lemfundo engcono, kunye nezixhobo ezikumgangatho ophakamileyo ukuze bafumane imfundo egqibeleleyo.

Oko akonelanga kwaphela. Xa sinikezela kwabamhlophe ukuba bafundise abantwana bethu ngokwenzekayo kweli, sithi lenguqu yokuphakamisa amagama amaqhawe asele awa kweli, izakwenziwa ngubani?

Ngubani ozakubalisa futhi afundise ngembali kaSteve Biko, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Oliver Tambo, Winnie Madikizela-Mandela, Lillian Ngoyi kunye noChris Hani. Ngubani ozakuthetha ngezimvo zabo? Ngubani ozakuxela ngeemanyano ezininzi kweli ezalwela inkululeko, xa sinikezela uxanduva lokufundisa umntwana omnyama kwabamhlophe?

Imbali ngokucalu-calulwa ngokwebala kwabantu abantsundu nokuxhatshazwa kwethu, masingasileli ekuyifundiseni abo basakhasayo. Kungenjalo abamhlophe bazakuqhubeka bebalisa amabali abo, bacime imbali yethu. Uze uziphe ithuba undwendwele isikolo somntwana wakho, akukhathaliseki nokuba sindawoni na.

Ujonge umongo weCurriculum abayifundiswayo, uyakufumanisa ukuba uphuhlisa inkcubeko nobugcisa babamhlophe. Andilwi nenkcubeko, ndiyaqonda kananjalo ukuba amaxesha esiphila atshintsha.

Kodwa masibethe phantsi ngenqindi singavumi ukuba izimvo nenkcubeko yethu iqhubeke nokuthathelwa phantsi.

Mhlawumbi uyazibuza ukuba siyiqala ngaphi yonke le mfundiso kwesi sizukulwana sabantwana abalandela imfundiso kaGoogle ngaphezu kwabazali babo. Ndicinga ukuba undoqo, kukuthetha iilwimi zethu kakhulu kunakuqala phaya ekhayeni.

Ukubathengela iincwadi zolwimi lwesintu. Ukubabalisela ezantsomi esasizibaliselwa ngoomakhulu bethu zeNkonjane noMvolofu, UDyakalashe noMakhulu, uNomahamle nezinye ezininzi. Sizingce ngobumdaka bethu, ubuqaba bethu, siphuhlise ubuthandazwe ngohlobo lwethu.

Phambi kokuba ucinge ukuba ndilwa nabamhlophe, zibuze umbuzo wokuba wagqibela nini ukufundisa abantwana bakho ukuzithutha, ubabalisele ngembali yesiduko sabo, imvelaphi yabo, izindlu zikaXhosa nokuba kude sibelapha nje, sihambe kowuphi umendo. Impucuko ayithethi ukuba masilibale apho sisuka khona. Impucuko yabamhlophe, mayingasohluthi uncuthu lokubantsundu kwethu.

Kuba ke ekugqibeleni, kufuneka ibalisiwe imbali yethu. Kungenjalo, izizukulwana zethu zakuqhubeka zirhabula kwibhekile edidiyelwe ngabeza ngenqanawa kweli- ooNdlebe zikhanya ilanga. Yimbali kabani na le ifundiswayo? Khawuzibuze.