lthuba lokuthetha phandle kwabafundi basezilalini ngemingeni abajongene nayo ekuhlaleni!

Abafundi abathabathe inxaxheba kwingxoxo-mpikiswano ebiqhutywa yiBomela Optimists Bookclub eBomela High School eDutywa. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Abafundi kwizikolo zasezilalini basavaleleke kuloyiko apho bangenokwazi nokuba bavakalise olwabo uluvo nokuba sele kufuneka beveze ezabo izimvo. Kungoko iBomela Optimists Bookclub (BOB), ithe gqolo ukubamba amaphulo okuxhobisa abafundi kwanokubaqhelanisa namaqonga ukuze bakwazi ukuthetha phandle kwaye bazithembe.

Oku kuza emva kokuba iBomela Optimists Bookclub, ibambe umnyhadala wokuqala eBomela S.S.S, nobuququzelelwa nguSindiswa Binase, ongumhlohli wolwimi lwesiNgesi. Umxholo wosuku ubusithi, ‘Escape the silent world,’ nalapho bebenikwa ithuba abafundi lokuxoxa kwanokuza nezisombululo.

UBinase uthi eyona njongo kwaneminqweno yaleBOB, kukuba abantwana bakwazi ukuthetha phandle bavakalise izimvo zabo, kwaye benze utshintsho nasekuhlaleni babenegalelo kwiingxaki.

“Ekuhlaleni abantwana bajongene nokuninzi okufana nezidlwengu, ababulali, amasela, ukuthengiswa kwanokusetyenziswa gxwenxa kweziyobisi, kwanokuhlukunyezwa, kuquka nazo zonke nje izinto ezimbi. Kodwa noko kunjalo bayathula bebazi bonke aba benzi bobubi kwiindawo zabo zokuhlala.”

Abanye babafundi bavakalise ukuba bazive bekhululekile kwaye bekhuthazekile ngolu suku. Ukanti kwanootitshala ebebekhona bekhaphe abantwana babo bephuma kwezinye izikolo babonakalise ukulithakazelela eli phulo, kuba bavakalise ukuba xa kuphindwa bazakuza nabaninzi abantwana.

Ootitshala baqhube bathi aba baze nabo abantwana bazuze okuninzi kwaye bakuphungulela nabanye abangakhange bakwazi ukuza xa befika ezikolweni zabo.

Le Bomela Optimists Bookclub yaqala ngo2019 kwesi sikolo. Umsunguli kwanomququzeleli wayo uthi, enye yeenjongo eziphambili zayo kukuqhelisa abantwana ukufunda iincwadi kwaye bazithande, kwaye kukwakuninzi nokunye abakwenzayo okufana nokubonga kwanokudanisa.

Izikolo ebezizimase lo mnyhadala weBomela Optimists Bookclub ibiyiBomela SSS, LM Malgas SSS, Tyelekebende SPS, Taleni SPS, Bangiso SPS, Nonkqubela SPS, No-Holland SPS, Notinara SPS, Duff SP kwakunye neMngeka SPS.