Lubhiyozelwe ngendlela eyodwa usuku lwabasebenzi eMthatha

UMongameli Jacob Zuma esenza intetho kwirali ngosuku lwabasebenzi eMoretele Park eMamelodi kunyaka ophelileyo. UMFANEKISO: Kopano Tlape/GCIS
Imanyano yabasebenzi bakarhulumente iPublic Service Union (PSA) ibhiyozele usuku lwabasebenzi ngendlela eyohlukileyo kwidolophu yaseMthatha. 

Le manyano yeyona inkulu engekho phantsi kwawo nawuphi umbutho wopolitiko kwaye iqhayisa ngamalungu angaphaya kwamakhulu amabini namashumi amathathu amawaka (230 000). 

Phakathi kweedolophu ebezikhona ziquka iGcuwa, Ngqamakhwe, Dutywa, Centane nezinye.

Umhla wokuqala wabekelwa bucala ngurhulumente kazwelonke njengosuku lweholide nekulapho kuphawulwa igalelo labasebenzi. Iinkokheli zephondo nezikazwelonke zitshintshiselene ngeqonga kulo mbhiyozo obubanjelwe kwiholo iCivic Centre eNorwood eMthatha, namhlanje. (uMvulo).

Iinkokheli zalo mbutho ziphawule igalelo labasebenzi kodwa kamva ziqhube umngcelele obusingise kwisakhiwo iBotha Sigcawu ngeliyokudlulisa uxwebhu lwezikhalazo kumphathiswa wesebe lezothutho ephondweni uWeziwe Tikana.

Izikhalazo kolu xwebhu ziquka udushe lweeteksi osele lusube imiphefumlo engaphaya kwamashumi amathathu kwezi nyanga zilishumi nesibini zidlulileyo. Imanejala yakwaPSA ephondweni, uMadoda Maxhakana,  uthi beyile manyano abanakubhiyoza kusekhona imiceli-mngeni ejongene nabasebenzi usuku nosuku. 

UMaxhakana uthe:  “Abasebenzi bakarhulumente baphantsi kwesigrogriso ngenxa yodushe lweeteksi oluqhubayo kwidolophu yaseMthatha. Sithathe inyathelo lokubhalela umphathiswa wesebe lezothutho ephondweni  uWeziwe Tikana sicela angenelele, akhangele isisombululo sethutyana kolu dushe”

Nangona kungekabikho ziganeko zichaphazela abakhweli kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, kodwa abasebenzi bathi basephantsi koloyiko nangoku. 

“Singavuya xa kungasose kuthuleke kanje kuba abasebenzi bafika kade emisebenzini, abanye bayasweleka kungoko singenokuthula ngolu suku lwabasebenzi kuzwelonke,” utshilo uMaxhakana.

Uxwebhu lwezikhalazo lwamkelwe ngusekela-mqondisi kwi-ofisi yomphathiswa uMzwanele Sisilana. 

Ethetha nabasebenzi ngethuba elwamkela uthembise ngokuludlulisa kumphathiswa uTikana. “Silisebe asonwabanga ludushe lweeteksi oluqhubeka kulo mmandla waseMthatha kodwa sele kukuninzi okwenziwayo ukunqanda le meko. Egameni lomphathiswa siyazigxeka ezi ziganeko ezichaphazela abafundi, abakhweli nabasebenzi.