Lufunxisene ngolwazi ulutsha lweBumb’ingomso

Iqela leWorld of Art Movement, eMdantsane, phambi kokuba lonwabise ulutsha eqongeni

Umbutho ojongene nokuphuhlisa amakhosikazi aselula kwanokufundisa ngokhuseleko lweHIV/AIDS iBumb’ingomso ifunxise ulutsha ngolwazi oluphangaleleyo ngezinto ezichaphazela lona kwanezo ziyimicelimngeni kulo.

Olu lutsha noluphakathi kweshumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini anesithoba eminyaka, belungungelene kwiholo yoluntu kwaNU.1 eMdantsane ngoLwesibini.

UNomsa Nabo ongumlawuli weenkqubo ezifundisa esidlangalaleni eMasimanye Women’s Rights International uthi ezi zezinye zeenkqubo zabo abazenzayo ngeenzame zokuxhobisa olu lutsha.

“Kuninzi okujongene naba bantu batsha ingakumbi kule minyaka bakuyo. Kuthi luxanduva lokuba sifundise bona sibabonise ngokohlobo abanokuthi balwisane nayo le micelimngeni. Sikwabafundisa nokuba kuninzi ongakwenza xa ungumntu omtsha nokuba sele usuka kubalixhoba lokuphathwa gadalala.

Abaninzi sele besuka kuba ngamaxhoba oxhatshazo ngamaqabane abo abanye bakhulele kumakhaya anodushe nto leyo ibenza ukuba bazithandabuze bangaziboni bengabantu abangcono bona,” utshilo uNabo.

Ngolu suku bekunikwa olu lutsha ithuba lokuba luthethe ngokwalo lufundisane lulodwa ngohlobo abanokuthi bakhawulelane ngalo ezi ngxaki.

Umbutho oncedisa abantu abatsha ekufuneni umsebenzi iHarambe, uxhobise nangohlobo obhala ngalo isicelo somsebenzi nangohlobo okhangela ngalo imisebenzi.

Bakwafundisiwe nangokubaluleka kokusebenzisa izikhuseli xa usabelana ngesondo ukuzikhusela kwizifo ezosulelayo. UNabo uthi enye yeenjongo yokubadibanisa aba bantu kukuba bazane kwaye bakhuthazane. Baphuma eMdantsane, eLuxolweni naseNdevana.

IBumb’ingomso ibibambisene neMasimanyane Women Support International, Beyond Zero.

namaxhoba kwanabo bakhululwe yiMasimanyane banikwe iqonga lokuba bakhuthaze abanye.

UAmanda Nelani, 25, waseNdevana olilungu leBumb’ingomso neMasimanyane, ukusukela ngo2017 uthi kuninzi akufundileyo kwiBumb’ingomso nakwiMasimanyane.

UNelani uthi khange bafundiswe ngokuba umntwana oyintombazana kumele aziphathe njani kuphela, zininzi iinkqubo ezingaphakathi kule mibutho athe wazifundiswa.

“Sinikiwe amathuba yiMasimanyane ukuba sisebenze nakweminye imibutho engekho phantsi kwakhe apho ndifumene amava ndavuleka nengqondo.”