Lumkani ngeli xesha leziyunguma, kutsho abakwaTyeks

USabelo Jele umphathi wengingqi kwiTyeks Security Services ethetha nenginginya kudederhu lweevenkile iMdantsane City. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Njengoko sisondela kwixesha leziyunguma, abaphulimthetho basebenzisa eli xesha ukuxhaphaza abantu nangakumbi kwaye baba ngamaxhoba olwaphulomthetho.

Inkampani yeenkonzo zokhuseleko, iTyeks Security Services ibambe iphulo lokulwa ulwaphulomthetho kudederhu lweevenkile iMdantsane City eMdantsane, eMonti kwiveki ephelileyo ngoLwesihlanu ngethemba lokunceda abantu bangabi ngamaxhoba olwaphulomthetho kweli xesha yeziyunguma. Amapolisa kamasipala waseBuffalo City nawo ebeyinxalenye yeli phulo.

Abantu abakwizitokfela balunyukiswa ukuba balumke, ingakumbi xa kuphela unyaka kuxa besohlula imali okanye ukutya kwabo, kuba bangamaxhoba ootsotsi. Uceba wakwaWadi 17 uVeliswa Mrhwebi ucebise abantu ukuba bangadizi iinkcukacha kuba ootsotsi bajonge izitokfela ngamehlo okhozi.

“Xa kufika ixesha lokugqebha okanye lokwahlula imali yesitokofela, ungaya emapoliseni okanye uyifake ebhankini imali. Musani ukugqebha kwindawo ethile kuba abantu bakuthi benza ubuhlungu kakhulu ebantwini,” utshilo uMrhwebi.

Abantu abaphulaphule izithethi kwiphulo likaTyeks lokulwa ulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Uqhube wathi, “Uthathe loo mali yakho uthi ngoDisemba uzokugqebha, uzokuthengela abantwana izinto zeKrisimesi, kubekho umntu kwaphakathi kwenu onibalelayo ukuba le mali yena uyifunela yena yedwa.”

UMrhwebi ukwathe ngoku izikrelemnqa zisebenzise ubuchule, uthe abanye abantu banezinto zabo abazifaka phantsi kolwimi kwaye umntu akuncokolise kamnandi unikezele izinto zakho engakhange asebenzise ubundlobongela.

Umanejala wengingqi yeTyeks Security Services, uSabelo Jele, naye uthethe ngezitokfela, uthe abanye abantu abangaphakathi kwezitokfela baxela iindawo ezizakuba neendibano kumaphara ukuze bakhuthuze imali yesitokfela. NjengoMrhwebi, uJele ukwacebise abantu xa begqebha imali basebenzise iibhanki.

Iphulo likaTyeks Security Services lokulwa ulwaphulo-mthetho libe yimpumelelo eMdantsane. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

UJele ukwadize ukuba ulwaphulomthetho oluxhaphakileyo abadibana nalo njengoTyeks ngabantu abeba izixhobo kunye nokuphanga kuxhotyiwe. “Ukuphanga kuyasichaphazela thina njengoonogada. Umntu wokuqala ukuhamba endleleni ngunogada kwaye umntu wokugqibela ukuhamba endleleni ngorhatya ngunogada. Singamaxhoba kodwa oku akusithinteli ekubeni ngoonogada.”

Ubongoze uluntu ukuba luxele abantu abenza ubugebenga ekuhlaleni, wathi ukuba abantu abaxeli izaphulimthetho, nabo banegalelo kulwaphulomthetho.

Igalelo lweeforam zoluntu ekuhlaleni luye lanconywa, nangona kunjalo abantu basabongozwa ukuba balumke. “Andifuni ukuthi sukuhamba endaweni ethile ngoba inobungozi, akukho ndawo ingena polisa kunye nabantu abajikelezayo. Kufuneka uzazi wena ukuba uhamba phi, kufuneka uyile na kule ndawo okanye kufuneka ungayanga,” sitshilo isithethi samapolisa aseBCM uKapteni Hazel Mqala.

UKapteni Mqala uthi uluntu alumameli kwaye yingxaki leyo. Uthi kukho ubuqhophololo obusebenzisa umatshini wokucofa okanye ukutepa. “Abantu bema ngokusondeleyo emva kwabantu abakwimigca yeebhanki, kufuneka kubekho izithuba phakathi. Kuba ngexesha ukhupha imali yakho, uya kube sele unoziro kwi-akhawunti yakho,” utshilo uKapteni.

Isithethi samapolisa eBCM uKapteni Hazel Mqala kwakunye nomphathi wenkqubo uAngasikelela. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Abasetyhini bacetyiswa ukuba bangaseli bodwa ngenxa yokhuseleko lwabo, babongozwa ukuba basele kunye nabahlobo babo kwaye bagoduke nabo, bangahambi bodwa.

“Kumaxesha amaninzi xa bevula ityala lodlwengulo, uve besithi bebesuka ethaveni. Asithi mabangonwabi kodwa into esiyithethayo kukuba hamba nabahlobo ukuze ugoduke nabo. Sela wonwabe, kodwa ungahambi wedwa,” utshilo uMqala.

Utywala buthe gqolo ukuba yingxaki kuba bukhokelela kulwaphulomthetho nokubulawa kwabantu ngokutsho kukaMqala. Enye ingxaki, uthi, ngabantu abasela utywala baye kuqubha. Uye wacebisa ukuba abantu abangakwazi kuqubha okanye abanxilileyo, mabangaqubhi.

“Uthi xa utshonile, uthi izinyanya, oobawomkhulu, abantu abalele ukuthula bakubizile baphantsi kwamanzi, ayikho lonto. Ungakholelwa kwinto okholelwa kuyo kodwa awukwazi ukungena elwandle unxilile,” utshilo uMqala phambi kwenginginya yaseMdantsane.

Abantu abashiya abantwana babo bodwa besiya konwaba baye balunyukiswa ngelithi baza kubanjwa ngenxa yokungahoywa kwabantwana (child neglect ngelasemzini), ukuba amapolisa abatyelele emakhayeni abo okanye afumane inkcazelo yokuba bashiye abantwana bodwa ekhaya.

Njengoko siphakathi kweentsuku ezilishumi elinesithandathu (16) zokulwa ubundlobongela obujoliswe kumanina nabantwana, uMqala uxelele abasetyhini ukuba bangathuli ngokuphathwa gadalala kuba amadoda azakubathengela izipho abaqhathe ukuze bathule malunga nokuxhatshazwa kwabo.

Uthe ukuba oko kuyaqhubeka, baza kuzifumana besengcwabeni. “Musa ukuthi cwaka, nokuba uneqabane, ungamvumeli ukuba enze nantoni na kuwe. Uhayi nguhayi, awuyo aseti yakhe.”

Kubongozwa abantu ukuba bakhuseleke ngexesha leziyunguma.