Lumkela iinyoka ekhayeni lakho

Nanjengoko amaqondo obushushu enyukile ukusukela kwinyanga ephelileyo, iinyoka sesinye sezidalwa eziphithizelayo ngenxa yelanga elishushu. Zishiya iindawo zazo zokuhlala ezifana nemingxunya zikhangela iindawo ezipholileyo ngenxa yamaqondo aphezulu obushushu. Ngoko ke kubalulekile ukuba uhlale uzikhusele ngokuthi ikhaya lakho lilandele imiqathango ethile yokuzikhusela maxesha onke.

1. Musa ukushiya iifestile zivulekile ixesha eli. Kaloku ezona nyoka zinobungozi ezifana neeCobra neeBlack Mamba ziyakwazi ukunyuka ngedonga zingene efestileni.

2. Lumkela ukushiya iminyango ivulekile, ingakumbi ebusuku xa kushushu. Akulula ukuziva ezi zirhubulizi xa zingena endlini yakho, kwaye zikhawuleza zizimele ngenxa yengxolo engaphakathi endlini.

3. Qwalasela iingubo zakho, ibhedi ngokubanzi, iCobra iyakwazi ukuzimela ezingubeni.

4. Phambi kokuba uhlale phantsi xa ubaleka ilanga jonga amasebe ukuba awanazinyoka zikulindileyo na.

5. Yahlukana nokulala ematrasini phandle okanye wondlale ingubo phandle xa kushushu. Uninzi lwezi zirhubuluzi ziyazingela ebusuku ngoko ixesha lasebusuku lixesha lokuhamba kwazo. Lumka.

6. Zininzi izinto ezihamba phandle ebusuku ngoko ke lumkela ukuhlala phandle ebusuku logama ungaboni izinto ezisecaleni kwakho.

7. Coca ingca nemfungumfungu esecaleni kwendlu yakho ukuze uqiniseke ukuba ukhuselekile. Zinobuqili obubodwa bokuzimela iinyoka, ngoko ke musa ukuyeka ubumdaka ecaleni kwendlu yakho.

8. Ikho imigubo ekwaziyo ukugxotha inyoka ekhayeni lakho, thenga umgubo wokugxotha inyoka ekhayeni lakho uwutshize esaleni kwezindlu zakho okanye eyadini ngokubanzi. Oku kwenza ukuba zibaleke iinyoka zingasondeli kwindawo ekugalelwe kuyo umgubo wokugxotha inyoka.

9. Uninzi lweenyoka kulula ukuzibulala, kodwa zikho ezo zilushica zithi zilwe nawe kubenzima. Hlala unaso ke isixhobo sokulwa okanye ukuzikhusela kuzo xa kukho ingxaki.

10. Umntu otyiwe yinyoka enobungozi efana neBlack Mamba neCobra uphila ixesha elingange mizuzu engamashumi amane kuphela.

Kubalulekile ukufuya izilwanyana zasekhaya ezifana neekati, iinja kwakunye namarhanisi. Kuthiwa amarhanisi ayazigxotha ngenxa yengxolo yawo, kuthiwa zona zicinga ukuba amarhanisi ziinyoka ezinkulu kunazo zitsho zibaleke ngamandla. Ukanti inja yona iyakuxelela xa iyibona ngokuthi iyikhonkothe, maxa wambi iyayitya iyibulale.

Fumana ulwazi olubanzi rhoqo ngeendlela zokuzikhusela kwiinyoka ezinobungozi ekhayeni lakho nakwintlalo ngokubanzi. Ulwazi lokuba ungenza ntoni ke xa sele ikuhlasele inyoka ukuze uphile ixesha elide.

Zikwakho neendlela zesiNtu zokuzama ukunqanda ukusondela kweenyoka ekhayeni lakho. Akwakho namayeza esiNtu okunceda lowo ulunywe yinyoka enobungozi, nawo angalinikwa ithuba lokunceda logama kukhangelwa amanye amacebo.