Lungcwatyiwe usana oluneenyanga ezili-14

Umfanekiso webhokisi

Kapa: Akasifakanga isicelo sakhe sebheyile umtyholwa kwityala lokubulawa kwemveku eneenyanga ezilishumi elinesine ubudala, kwinkundla kamantyi yaseKhayelitsha.

Indoda eneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala, ijamelene nezityholo zokugqithisa amafu usana lwayo olunonyaka omnye neenyanga ezimbini luzelwe, kwisithuba seveki edlulileyo.

Inkundla ive ukuba umrhanelwa sesuka kubanjwa izihlandlo ezingamashumi amane anesine nalapho wagwetywa izihlandlo ezingamashumi amabini, logama amanye amatyala engekagqitywa.

Kumatyala awakhe wawagwetyelwa kuquka ukuphanga, ukubetha nobusela, kwaye kuvakala ukuba nonina wosana olubhubhileyo wayekhe wamangala ngokubethwa.

Umtshutshisi kweli tyala uAndrew Edeme, uxelele inkundla ukuba “uphando sele luzakufikelela ekugqityweni, kulindwe ingxelo yohlolo lwesidumbu kwanengxelo zamangqina amabini.” Watsho ecela ukuba banikwe ithuba elaneleyo lokugqibezela uphando.

Igqwetha elimele umangalewa licele ukuba lukhawuleziswe uphando nanjengoko lowo limmeleyo engazukuba saqhuba nesicelo sebheyile. Ityala limiselwe umhla wamashumi amabini anesibhozo kwinyanga yeKhala.

Ukanti logama utata evela enkundleni, ibiqhuba inkonzo yomngcwabo kaLindokuhle Kota. Inkonzo yakhe yokugqibela ililise abaninzi ebebesondele kusapho, besithi bebengalindelanga ukuba angabhubha eselula kangaka ingakumbi kube kanti kutyholwa uyise ngokufa kwakhe.

Isihlobokazi sikanina esisenyongweni, uZintle Sodlaka uthe “kunzima kakhulu kuthi ukuyamkela into enje ukuba ingenzeka, mna uLindokuhle uzelwe phambi kwam kwaye ebesakhulela phambi kwam simbukele, silindele ukuba angafunda.” UZintle udize ukuba usapho lukatata aluzange lwabonakala sukela mhla wesiganeko, akukho nkxaso balunika yona usapho lukaLindokuhle.

Kusenjalo, imibutho yasekuhlaleni efana nenqwanqwa lokuphuhliswa kweKhayelitsha – iKDF neSocial Justice Coalition, athi kufikelele ixesha lokuba ilokishi yase Khayelitsha ithathe amanyathelo ngakubantu abashishina ngeziyobisi.

I-SJC ithi iza kuququzelela ingqungquthela ejongene nalo mcimbi.