Luphelile ugwayimbo eAlfred Nzo

LUDE lwafikelela esiphelweni ugwayimbo lwabasebenzi bomasipala wesithili iAlfred Nzo oluqhube yonke le veki.

Olu gwayimbo belukhokelwa ngumbutho wabasebenzi bakwasimasipala iSouth African Municipal Workers Union, kwaye luthe lwachaphazela iinkonzo zamanzi nogutyulo lwelindle.

I-SAMWU ingenele ugwayimbo emva kwesigqibo salo masipala sokuceba ukuqhawula izivumelwano nabasebenzi abangamakhulu amathathu beenkqubo ezixananazileyo iExpanded Public Works Programme.

“Abasebenzi beenkonzo zamanzi nogutyulo lwelindle, benza konke okusemandleni ukubuyisela ezi nkonzo kundalashe,” kutsho lo masipala. Izolo, bekusaqhutywa iingxoxo ngezinye izinto.