Lusarhoxisiwe ugwayimbo lwaseXhorha

LUSARHOXISWE okwethutyana ugwayimbo labahlali baseXhorha kwindawo yaseLower Mcwasa kwiilali eziquka iMbola, iNtsingizi, Manzi, Mpakama, Mqhele, eThafalehashe neKhulakade.

Olu gwayimbo liqale ngomhla wama 28 kwinyanga ephelileyo kwilali yaseManzi, abahlali bekhalazela ukungabi namanzi acocekileyo, umbane, amanzi nokugutyulwa kwelindle.

Kuphazamiseke iinkonzo noshishino kwiindawo ezikuWadi 17, 18 no 19 phantsi koMbhashe. Abafundi ebebehleli kumakhaya abo babuyele izolo ezikolweni emva kokuba abahlali bethathe isigqibo sokulunqumamisa ugwayimbo. Kwezi veki zidlulileyo, abahlali ebebelugcwabevu ngumsindo bavale iindlela, ngokuthi bombe imisele, befaka nemiqobo.

“Sekuphele iminyaka engamashumi amabini silindele ezi nkonzo, asikhathalelekanga,” utshilo uLungelwa Tyali othethela abahlali. Kwiiveki ezimbini eziphelileyo, usodolophu waseMbhashe uNonceba Mfecane uxelele abahlali ukuba uzakubuya kwiveki elandelayo namagosa aphuma kwamanye amasebe karhulumente kwakunye nosodolophu womasipala wengingqi iAmathole nekungumsebenzi wayo ukufaka amanzi.

UMfecane wayexelele I’solezwe lesiXhosa ukuba abahlali bawukhabile umbane welanga obufakwa ngulo masipala. UTyali uqhube wathi, “Usodolophu wasithembisa esithi uzakubuya ngomhla wesihlanu, kodwa akafika, ngomhla wesithandathu besidibene edolophini eXhorha kuba ebelindeleke apho, nalapho khange afike.”

UMfecane uthi, uphinde wathetha nabahlali kwaye uzakube eyinxalenye yegqiza elizakuphinde libuyele kubo ngowama25 kule nyanga. Abahlali bathi balinde loo ntlanganiso, phambi kokuba bathathe amanye amanyathelo.