Lusizi ingcwaba likaSEK Mqhayi

Urhulumente weli wathathela kuye uxanduva lokuphucula amangcwaba nezinye izinto ezililifa zeli ezingembali, kodwa lusizi nehlazo ingcwaba lombhali wodumo wesiXhosa uSamuel Edward Krune Mqhayi eMncotsho.

Kwiinzame zokunika imbeko kumaqhawe afana noMqhayi, urhulumente waseka ibhunga elijongene nezinto ezililifa kuluntu loMzantsi Afrika.

Eli ngcwaba liphakathi kumbindi wefama yosapho lakwaNdyumbu kude kufuphi nedolophu yaseBerlin, lixhagwe bubumdaka bengca, imithi nokhula oluthoba isidima sale mbambalala yaseMazimeni.

Ibhodi ebhale imbali yakhe icimile, ayifundeki ukuba yayibalisa isithini na ngoMqhayi waseNtabozuko.

USamuel Edward Krune Mqhayi wazenzela igama ngokuba ngomnye wababhali bexesha lakhe bolwimi lwesiXhosa owathi wavelisa iincwadi eziquka iTyala Lamawele, uSamson nombongo wodumo othi SS Mendi.

Izifundiswa neenkokheli zopolitiko azivumi kuthetha zigqibe nanamhla oku zingacaphulanga kwiintetho, amazwi neencwadi zikaMqhayi waseNtabozuko.

UNelson Mandela kwincwadi yakhe ethi ‘Indlela Ende Eya ENkululekweni’ umcaphula kakuhle kumbongo wakhe mhla ngothwesozidanga kwaNokholeji eDikeni.

Umfanekiso kaMqhayi oxhonywe kufutshane nengcwaba lakhe awusabonakali ngenxa yokugqatswa lilanga.

Umzukulwana kaMqhayi, uPamella Mqhayi, uthi benze konke ngelizama ukuba urhulumente aqwalasele ingcwaba likaSEK Mqhayi.

“Sizame zonke izinto sisenzela ukuba ingcwaba likatatomkhulu lihoywe njengezinye iziza ezililifa kweli. Zonke iinzame zethu ziwa phantsi, ayikho inkokheli yaseburhulumenteni esingathethanga nayo,” kutsho uPamella. UMqhayi ungcwatywe kule ndawo namanye amalungu osapho lwakhe ekubonakala ukuba bakwizizukulwana ezahluke kakhulu.

“Kuza abatyeleli abaphuma kumazwe angaphandle yonke imihla kweli ngcwaba, silindele igqiza elivela kwiyunivesithi yaseRhodes, abantu abenza uphandongqangi beza yonke imihla, kunzima ukungena kwindawo elikuyo,”uthethe watsho.

Esebenzisa usiba uMqhayi ukwazile ukulwisana nemikhosi yengcinezelo ngokufihla akubhalileyo, umbongo wakhe othi uMbambushe ngumzekelo woku. Imibhalo ebhalwe kwilitye lengcwaba echaza umhla wokuzalwa, owokubhubha nomhla wokungcwatywa yacima kudala.

Othethela iSebe leMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko eMpuma Koloni uAndile Nduna, uthi abanayo inkqubo ejoliswe kule ngqanga yaseMazimeni.

“Yiofisi yethu kuzwelonke ekwaziyo ukuchaza isiza ukuba sililifa lesizwe, singakhangela kundlunkulu wethu ukuba ikhona na into edibanisele nokwenziwa isiza esililifa kwengcwaba likaSEK Mqhayi,” uthethe watsho uNduna.

Eli gxibha laseMazimeni lizelwe ngonyaka ka1875 laza labhubha langcwatyelwa eBerlin ngenyanga yeKhala ngo1945.

Ongumlawuli webhunga elijongene nezinto ezililifa kweli uSonwabile Mangcotywa, uthembise ngempendulo kwixesha elizayo.

Ngenxa yengca ekhule yagqithisa kule fama, kunzima ukufikelela kwindawo enengcwaba, nangona ukhona umzila wempuku ekubonakala ukuba usandula ukwenziwa.

“Indawo yokungena yancama yatshintsha ngenxa yokuba akuhambeki, akukhuselekanga nabo batyeleli, kuxhakaxhaka,” kutsho uPamella Mqhayi.