Luxhalabile uluntu ziivenkile zooMy Friend eMonti

Kwiiveki ezidlulileyo amatshantliziyo aseGqobhasi eNompumelelo eMonti angene iivenkile neevenkile ezinabanikazi bamazwe angaphandle nezaziwa ngokuba kukooMy Friend, nalapho bebedikwe yiyokosa bekhuphela ngaphandle ukutya okuphelelweyo njengoko kunenkolo yokuba abemi bangaphandle bathengisa iimveliso eziphelelweyo nezinobungozi eluntwini.

UMasipala iBuffalo City ithi izithathele ingqwalasela izikhalo zoluntu malunga nezi venkile nezenza uluntu luxhalabe.

Lo Masipala ukwadize ukuba uyazazi ngeziganeko apho abantu baye baphulukana nobomi babo ngenxa yokutya ukutya okuthengiswa kwezi venkile, kungoko bezakuzithathela ingqwalasela ezi ntshukumo zabahlali ngeenzame zokusindisa uluntu.

Ingxelo iqhuba ithi uMasipala usazakuqhuba nephulo likagqogqa kwezi venkile zabemi bangaphandle edolophini, kwiilokishi kanti nasezilalini ukuqinisekisa ukuba ukuthengiswa kokutya okuphelelweyo akuqhubekeki kwaye noluntu luthi qwa.

“IBCM inoxanduva lokukhusela uluntu kwaye iivenkile ezingawuthobeliyo umthetho zizakuvalwa vingci zingaphinde ziqhube noshishino. Sicela sikwakhuthaza ooCeba neeNkosi zasekuhlaleni ukuba zikhokele kwaye zisebenzisane noMasipala ukuba kukho iivenkile izirhanelekayo.”

Kutshanje kubhubhe abantwana abazalwa kunye ababini eVredefort eFree State, emva kokuba betye iichips ebebezithenge kwenye yeevenkile zabemi bangaphandle. KwiPhondo laseLimpopo kule iveki abantwana babalekiselwe esibhedlele emva kokutya amaqebengwana okanye iibhiskithi abazithenge kooMy Friend.