Luxolile usapho lukaZulu yinkxaso

Usapho lomdyarhi weemoto uGugu Zulu luthi, inkxaso oluthe lwayifumana emveni kweendaba zokushiywa ngunyana wabo, ibonise ukuba unyana wabo ebethandwa kwaye exatyisiwe luluntu lweli loMzantsi Afrika.

Lo saziwayo kumdyarho weemoto ubhubhe kuMvulo weveki ephelileyo, kusasa, ngethuba ezama ukuqabela kwintaba iKilimanjaro eTanzania, kwiTrek4Mandela elungiselela imizuzu engama-67 yokubhiyozela ukuzalwa kukaNelson Rolihlahla Mandela.

UZulu ushiya ngasemva intwazana yakhe enonyaka omnye kuphela, unkosikazi wakhe uLetshego, umama wakhe uPuleng kwakunye notata wakhe.