Mabuyane: ‘Asiluxhasi uhlukumezo loomama nabantwana ePalestina’

Abantu abatsha kumngcelele wokulwa ukubulawa kwabantwana namanina ePalistina. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

INkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane uthi xa ebala sele zifikile iintsuku eziyi-67 kusenzeka into enye kwilizwe lamaPalestina apho kubulawa ngokungenalusini uluntu kuquka abantwana kwakunye noomama.

UMabuyane ebethetha ngoLwesibini kule veki eCity Hall eMonti ngethuba umbutho ozimeleyo iMasimanyane Women’s Rights International ithe yaququzelela umngcelele ozolileyo ngeenjongo zokulwela uzinzo noxolo kwilizwe lasePalestina.

UMabuyane kwintetha yakhe uqale ngokuvuyela ukubona abantu abatsha bephumile ukuza kulo mngcelele, esithi wonwatyiswa kukuba abantu abatsha beyazi into eyenzekayo kwihlabathi jikelele.

Uqhube wathi baphumile benguRhulumente wePhondo bezokunqanda ingxuba kaxaka eyenzeka kwela lizwe.

“Simemelela onke amazwe ehlabathi ekubeni kunqandwe la ntlekele yenzeka kwela lizwe lasePalestina. Okwakugutyungelwa kubulawa abantu befela izono abangazaziyo, befela inkululeko yabo kwilizwe labo. Siyaphikisana ke nokusebenzisa udlame ukulungisa ingxaki. Oomama nabantwana, indlela abahlukunyezwa ngayo ayithandeki xa ubukele,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane woleke ngelithi: “Sifuna iinkokheli ezinentliziyo, iinkokheli ezikwaziyo ukukhokela nangexesha elinzima, siyanqanda makungenziwa izinto ezixhokonxa imfazwe nodushe, sifuna uzinzo, ucwangco ukuze akhule amazwe ehlabathi.”

Phakathi kwabo yiNkulubaphathiswa Oscar Lubabalo Mabuyane, uMphathiswa wezoThutho Xolile Nqata, uSodolophu Princess Faku, Gqr. Lesley Ann Foster weMWRI eCity Hall eMonti. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UGqr. Lesley Ann Foster nongumLawuli eMasimanyane Women’s Right International uthi, akukhomnandi ukubona kujongelwa phantsi amalungelo amanina nabantwana ingakumbi kwindawo yaseGaza.

Uthi injongo yomngcelele kukubonisa umanyano kwakunye nenkxaso koomama nabantwana abacinezelekileyo ePalestina. UAnn Foster ufunde uxwebhu phambi kwenginginya emva koko walinikezela kuMabuyane.

UMabuyane naye nothathe inxaxheba kumngcelele ukusuka ngaseBuffalo City College uyokutsho eCity Hall, uthi ngokwenza oku ebebonakalisa inkxaso. Umphathiswa wezoThutho eMpuma Koloni uXolile Nqata ebeyinxalenye naye kwakunye noSodolophu eBCMM uPrincess Faku.

Ibeliqela imibutho ebixhasa lo mngcelele omnye esingawubalula yiGift of the Givers nosele usuka kunceda kwela lizwe.

Yiminyaka ilizwe lasePalestina liphantsi kwengcinezelo yelizwe lakwaSirayeli, apho bekuthe gqolo ukuphathwa gadalala nokuhlaselwa koluntu lwasePalestina.