Mabuyane: Sanukusetyenziswa ngoobholel’ ecaleni

UOscar Mabuyane ethetha kwinkongolo yeCosatu eOrient Theatre eMontiUmfanekiso: BHEKI RADEBE

USIHLALO weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane umemelela kumalungu eANC eMpuma Koloni ukuba ohlukane nokusetyenziswa ngabantu abanjongo zabo ikukuchitha isikhokelo sombutho ephondweni.

“Nangoku sisatsho ukuba sizimisele ukwenza uxolo kuwo wonke amalungu eANC ephondweni, abawaziyo amasiko alo mbutho kodwa besetyenziswa ngoobholel’ ecaleni,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane uthi umsebenzi weANC ephondweni uthe gqolo ukuphazanyiswa ngabantu abangafuni kubona uxolo kwiANC.

Ebethetha kwinkongolo yomfelandawonye wabasebenzi iCOSATU yaseMpuma Koloni ebi banjelwe eOrient Theatre eMonti.

“Ukusebenzela ubunye beANC eMpuma Koloni asiyonto elula, ingakumbi xa kukho abantu abanjongo zabo ikukuba kuchithwe isikhokelo sephondo esasonyulwe kwinkomfa esemthethweni.

“Umsebenzi wesikhokelo sephondo ibikukolula isandla kuwo onke amalungu eANC nakuluntu luphela, kodwa lo msebenzi wenziwa nzima ngabantu abangafuni ukwamkela isikhokelo sephondo.

“Yiyo le nto sisamkela isigwebo senkundla esigunyazisa ubume beANC kweli phondo. Eli qela lamalungu amane lohlulekile kwinkundla yaseMakhanda, lohluleka nakuleyo yaseSouth Gauteng,” utshilo uMabuyane.

Kule nkongolo yeCOSATU, ebi zinyaswe ngamalungu akumakhulu amahlanu anamashumi amathandathu anesithathu (563), uXolani Malamlela wonyulwe njengonobhala wephondo, uThabile Kunene wonyulwa njengosihlalo, uNomonde Mthembu wonyulwe njengosekela sihlalo ze uSithembele Mhlana wonyulwa njengonondyebo.

Le nkongolo igqibe kwelokuba kuthatyathwe amanyathelo ngokonyuswa kwerhafu (VAT) ngesinye ekhulwini (1%) ukusuka kwishumi elinesine ekhulwini (14%) ukuya kwishumi elinesihlanu ekhulwini (15%).

Kumba wamaKomanisi awayegqibe kwelokungenela unyulo, iCOSATU ithe iza kuwaxhasa amaKomanisi kweli nyathelo.

Amalungu eCOSATU akwavumelene ngokuthetha norhulumente wephondo kwanoomasipala ukuba kupheliswe umba woonogada kwanabacoci abarhwebeshwa kwiinkampani zabucala.

Le nkongolo ithi urhulumente kufanele ukuba uyaziqeshela oonogada kwanabacoci.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za