Mabuyane: ‘Siyabulela kuni bephondo’

INKULUBAPHATHISWA yaseMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, wenze umbulelo kubantu bephondo ngokuphuma bayovota, nangona nje bengakhange baphume ngobuninzi babo.

Umbutho iANC unkqenkqeza phambili ngeevoti kwiphondo laseMpuma Koloni nangona ubonakalise ukungakhuli ngenkxaso kwimimandla ekwintshona yephondo.

Ethetha nabeendaba, uMabuyane uthe: “Ndibulela kubantu baseMpuma Koloni ngokuphuma bayovota ukuqinisekisa ukuba inkqubo yedemokhrasi ihlala ihleli.”

Abavoti befole kwiholo eliseCambridge eMonti UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

UMabuyane, ongusihlalo weANC ephondweni, uthi njengeANC bayavuya ngendlela abaqhube ngayo kunyulo. Oku ukutsho nangona nje iANC iphulukene nolawulo lwesininzi kumasipala iKoukamma naseDr Beyers Naude. Kwaba masipala babini, iANC ibifudula ilawula ngokwesininzi.

Ngo2016 iANC yaphumelela iKoukamma ngomyinge we-50.9%. Kolu lonyulo iANC iyakwazanga ukuphumelela ngesininzi kulo masipala ozinze eKareedouw.

Emva kobalo, iANC ifumene u-46.3%, iDA 27.5% ze iPatriotic Alliance yafumana u-10.9%.

Ukanti eDr Beyers Naude, umasipala ozinze eRhafu, iANC ifumene u-46.8%, iDA 39.6% ze iPatriotic Alliance yafumana u-4.2%.

Ngo2016, iANC yaphumelela iDr Beyers Naude ngomyinge we-51.1%.

Ukanti eNelson Mandela Bay, akukho mbutho othe wafumana isininzi, into ethetha ukuba kuza kuphinda kubekho urhulumente wenkazathi. .

UMabuyane uthi enye yezinto ezibangele ukuba abantu bangaphumi bayovota ngumbandela weCovid-19. “Abantu bazibonile iintsapho zabo zibhubha, ngoko ke [abafuni kwenza mpazamo].”

Oscar Mabuyane UMFANEKISO: ANA

UMabuyane uthi ukugaya inkxaso ngeenyanga ezimbini bekungekho lula, kodwa watsho esithi ukusabela kwabantu kumaphulo wabo kuluphawu lokuba abantu basayixhasa iANC.

“Abantu bayayibona inkqubela notshintsho olwenziwe yiANC ukusukela ngo1994. Ewe sisenoxanduva olungumnqantsa wentswelongqesho, siyayazi futhi ukuba abanye abakabi nazo iinkonzo, kodwa siyiANC sisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba wonke ubani uphila ubomi obundilisekileyo.”