Mabuyane: Siyafuna ukuthandazelwa

Usihlalo weANC kwiphondo laseMpuma Koloni uOscar Mabuyane kunye nesigqeba esiphezulu babhiyozele usuku apho iANC igqiba iminyaka eli-107 yasekwayoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

USIHLALO weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane, uthi iinkokheli zalo mbutho zicela imithandazo, ukuze kunqandeke ubugangxa obuye bubonakale kwezinye zeenkokheli zalo mbutho.

UMabuyane ebethetha eCalata House eQonce ngosuku lokuzalwa kweANC. Kulo nyaka iANC igqiba iminyaka elikhulu elinesixhenxe ukusukela oko yathi yasekwa ngo1912.

Lo msitho waseCalata ubuqaqanjiswe bubukho bekeyiki enemibala yeANC, umfuziselo wosuku lokuzalwa kwalo mbutho.

UMabuyane uthi akukho bantu bamosha iANC njengeenkokheli zalo mbutho. Uthi iinkokheli zizihlalela phaya ziphole, abe amalungu esilwa ezantsi kumlo ophenjelelwe ziinkokheli.

“I-ANC ayiphumi esiporweni sikaloliwe, endaweni yoko kuphuma umqhubi. Yiyo le nto kufuneka sibenabaqhubi abaninzi abaneempephamvume. Yibhayisekile yodwa eqhutywa ungenampempamvume.

“Ndizama ukuthi xa kukho impazamo kufanele ukuba sihlala phantsi siyiANC siyilungise impazamo. Xa sithe sayilungisa impazamo, kufuneka singaxhelani kuba siyafunana ukuya phambili,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane uthi isakhono sokulungisa undonakele, xa izinto zingahambi kakuhle, sikhona kwiinkokheli zeANC.

“Singamalungisa kwiANC, siyafuna ukuthandazelwa. Qha apha ekulungiseni kwethu siye sone, yiyo le nto umthandazo kufuneka usoloko ukhona ungaqhawuki ndawo khon’ ukuze abo baphuma endleleni balungiswe,” utshilo uMabuyane.

Ukwabalule inkomfa yokuthambeka kukanyaka ka2017 apho amalungu athi alwa ngezitulo kwinkomfa eyayibanjelwe eMonti, apho uMabuyane wayekhuphisana neNkulumbuso uPhumulo Masualle.

“Sifunde into sisisikhokelo kwezi nyanga zilishumi elinesibini. Sifunde ukuba iANC le namalungu ayo azange zabanengxaki. Ingxaki ilapha kwaba bantu bakhokele iANC. Xa iinkokheli zeANC zikwazi ukuhlala phantsi zixoxe, lo nto zingavisisani ngayo, ziyasifumana isisombululo.”

Ukanti imibhiyozo ethe qabavu malunga nokufinca ikhulu elinesixhenxe kweANC, iza kuqhubela eThekwini ngoMgqibelo, apho uRamaphosa kulindeleke ukuba anike umkhombandlela malunga nonyulo lalo nyaka.