Mabuyane: Uvula zibhuqe uphelile!

Umphathiswa uOscar Mabuyane noMcebisi Jonas kwinkomfa yotyalo-mali ebibanjwe eICC eMonti Umfanekiso: BHEKI RADEBE

UKUBA uyinkokheli yeANC ethunyelwe eburhulumenteni kufuneka ucele ukukhululwa kweso sikhundla ungekanyanzelwa, okanye ukuheshe oko ngokukhululela uxanduva, uxelele uluntu lweli rhoqo ngekota yonyaka malunga negalelo lakho kuphuhliso lwabo.

Lo ngumyalezo ophuma kuOscar Mabuyane, onguMphathiswa wezeMali kwanoPhuhliso lwezoQoqosho eMpuma Koloni. UMabuyane ukwangusihlalo weANC kweli phondo, into ethetha ukuba inganguye iNkulumbuso emva konyulo xa nje iANC ingaphumelela kweli phondo.

Ethetha kwinkomfa yotyalomali ebibanjelwe eICC eMonti kule veki, uMabuyane uthi iphelile into yeenkokheli zikarhulumente ezithi ngelixa zingenzi misebenzi, kube kungekho nto yenziwayo ngazo.

“Kufuneka utsho ngokwakho ukuba ucela ukukhululwa njengegosa likarhulumente. Wonke umntu makalungele ukuba ukubheka phambili kuza kuba nzinyana. Iinkokheli zopolitiko ezithunyelelwe eburhulumenteni mazikhulele uxanduva. Iinkokheli kufuneka ziyazi ukuba kunyanzelekile zixele rhoqo ngekota yonyaka ukuba zenza ntoni ukuphuhlisa ilizwe. Igalelo lakho lindawoni apha kwiNational Development Plan?” kubuza uMabuyane.

“Ayikwazeki eyokuba kuyekwe nje amagosa akwarhulumente abekwavula zibhuqe, angahlolwa umsebenzi wawo. Ngoku sikubonayo ukuba sikuxakekisile ngesikhundla, sikuhombisile.”

UMabuyane uthi iMpuma Koloni isezimbandezelweni nje kungenxa yokungabikho sikhokelo kwisirhulumente.

“Ingxaki iselulawulweni, futhi ke ingxaki ekwipolitiki iza kufuna siyisombulule ngepolitiki. Ndikhe ndaya ngaphaya kuKomani apho iBMF (Black Management Forum) yandixelela ukuba usana lubeleke unina. Uboyazi ukuba ke kunzima kungathiwa usana lubeleke unina.

“Into ebalulekileyo sisakhono sokwenza umsebenzi kumagosa karhulumente, kuba ukuba ayenzeki lo nto sakusoloko sithetha into enye qho,” kutsho uMabuyane.

“Masiqale phaya koomasipala, silungise ukuhlala. Izinto ezincinane ezohlula oomasipala ezifana nokucholwa kwenkunkuma nokuvalwa kwemingxunya ezindleleni zizinto ebekufanele ukuba asisathethi ngazo. Iza kutyalwa njani imali koomasipala besohluleka ukwenza ezona zinto zilula?” kubuza uMabuyane.

Ukwachaphazele nomba wabantu abashiya eli phondo beyokufuna amadlelo aluhlaza kwamanye amaphondo.

“Sinomngeni wabantu baseMpuma Koloni abashiya eli phondo besiya kwamanye amaphondo beyokufuna imisebenzi. Ufumanise ukuba abantu bakuthi baya kwiphondo laseMpumalanga beyokusebenza ezindleleni kodwa sinazo nathi iindlela kweli phondo.

“Xa emka lo mntu, siyachaphazeleka siliphondo kwimali esiyabelwa yinxili yesizwe. Kulindeleke ukuba siphulukane neR5.9 billion kulo nyaka ngenxa yabantu abashiya eli phondo besiya kwamanye amazwe. Into esingayinqanda ngayo kukuphuhlisa abantu bakuthi kweza ndawo bakuzo,” utsho uMabuyane.

Uthi ukuba abo bazizinhanha abayijonganga imeko yommelwane babo abahlelelekileyo, ilizwe lakuzibhaqa likwenkulu ingxaki.

“Ndihlala ndisithi makuyiwe kubantu abahlelelekileyo, singalindeli ukuba beze kuthi apho sihlala khona. Mhla abantu baseDuncan Village bagqiba kwelokunqumla isitalato iOxford [besiya kwiindawo zeengcungcu] iyakuba nguqulukubhode ukuya eIndian Ocean,” utshilo uMabuyane.

Kule nkomfa bekukwakho nobesakuba nguSekela Mphathiswa wezeMali uMcebisi Jonas ovakalise inkxalabo yakhe ngolawulo loomasipala ephondweni. UJonas uthi iinkokheli zoomasipala mazohlukane nale nto yokucinga ngeeprojekthi zeenkukhu nezehagu xa zithetha ngophuhliso lwezoqoqosho. Uthi makucingwe lukhulu kunoko.