‘Makagxothwe uBongo!’

Umongameli weACA kuzwelonke uWandile Tsipa

Umbutho iAfrican Change Academy eMpuma Koloni umemelela ukuba makagxothwe ngokukhawuleza umphathiswa wesebe lezobuntlola kweli nosandula kungena kwesi sikhundla uBongani Bongo.

Oku kusemva kokuba lo kaBongo elandelwa zizityholo zokuzama ukunyoba umkomishinala wekomiti ephanda amanyundululu achaphazela inkampani yakwa Eskom kwibholo lokulawulwa kweenkampani zeli lusapho lakwa Gupta. 

Umongameli walo mbutho uWandile Tsipa uthi umongameli Jacob Zuma makagxagxamise ukwenza oku. “Singumbutho we African Change Academy (ACA) sithi umongameli uJacob Zuma makamgxothe ngokukhawuleza uBongani Bongo ongumphathiswa kwisebe lezobuntlola, oku kusemva kwezityholo zokuba uBongo ezame  ukunyoba umkomishina wekomiti ephanda amanyundululu ka Eskom,” ucacise watsho uTsipa. 

UBongo uyinxalenye yabaphathiswa abatsha abasandula kungena emva kweenguqu ezenziwe nguZuma kwikhabhinethi yakhe.

UBongo usebenze kwikomiti zasepalamente eziquka eyozobuntlola nokhuselo, kodwa ukungena kwakhe kwesi sikhundla kulandelwe zizityholo zokusebenzisana nenkampani ezisondele kusapho lakwa Gupta. 

Usihlalo wekomishini eyenza uphando ngenkampani yakwa Eskom uAdvocate Varana uqhwatyelwe izandla ngumbutho weACA.

 “Simothulela umnqwazi umhlali ngaphambili wale komiti yophando uAdvocate Varana oye waliveza eli hlazo belisenziwa ngulo mphathiswa,”ucacise watsho uTsipa. 

Le komishini igcada ngemibuzo amagosa ahlukeneyo achaphazeleka kwibholo lokwenziwa koshishino ngondlela-mnyama nenkampaniyakwa Eskom zinkampani ezahlukeneyo.

 Lo kaTsipa uthi baqalile bengumbutho weACA ukubhentsisa amanyundululu enziwa ngamagosa karhulumente exhaphaza irhafu zabantu belizwe loMzantsi Afrika.