Makonyulwe iinkokeli ezinesakhono, kumemelela uMantashe

UNobhala Jikelele weANC uGwede ethetha kwiholo lesixeko saseMonti. Umfanekiso: Siyanda Zakhe

UNobhala jikelele weANC uGwede Mantashe uth’ amasebe alo mbutho anoxanduva lokonyula iinkokeli ezinesakhono sokuqubisana neengxaki ezijamelene neANC.

UMantashe uthi njengokuba kusiyiwa kwinkomfa yokonyula iinkokeli ezintsha zikazwelonke ngenyanga yoMnga, uxanduva lamasebe kukuhlalutya bonke abagqatswa.

UMantashe ebethetha kwiholo lesixeko saseMonti ngoLwesine apho ebesisithethi esithe qabavu kwisifundo ngobomi balow wayesakuba nguNobhala wamaKomanisi uJoe Slovo. Esi sifundo besiququzelelwe likhaba lolutsha lamaKomanisi (YCL).

Phambi kwesi sifundo, amaKomanisi ebethe bhazalala kwizikolo zaseBuffalo City phantsi kwephulo iJoe Slovo Right to Learn. Esinye sezikolo ezixhamle koku yiTsholomnqa High yaseMonti, apho abantwana abahlelekileyo bayo bathe bathengelwa izihlangu yiYCL.


UMantashe uthi iANC igcwele zizigqubu zemidlalo yepolitiki ezinenjongo zokuba konyulwe abahlobo bazo ukuze zibekufuphi nenxili karhulumente.

Uth’ amasebe eANC makawulwe lo mkhuba, kungenjalo lo mbutho “uyakopha de ufe.” 

“Izigqubu zemidlalo yepolitiki aziwakhi umbutho koko ziyawuchitha. Amasebe eANC anoxanduva lokuphengulula wonke ubani ogayela inkxaso inkokeli ethile kuba abanye bagaya inkxaso kuba befuna ukusondela kwinxili yesizwe,” kutsho uMantashe. 


UMantashe uthi njengenkokeli yeANC unelungelo lokucela umngeni njengomgqatswa kwizikhundla zombutho. UNobhala weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi uMantashe yinkokeli “enqabileyo nelushica” efunekayo kwisikhokelo seANC.