Makude Kuvotwe

Sekushiyeke iiveki nje ezintlanu phambi kokuba kuyiwe kulonyulo loomasipala. Ingathi ezi veki zizakutsala mpela. Sinabantu abakhala ngooceba noosodolophu abakhethiweyo, sibe nabantu abangakhange balenze ixesha lokubhalisa imibutho yabo, sibe nabantu abazimisele ukumisa olu nyulo luzayo ukuba izikhalazo zabo azimanyelwa.

Ekuqaleni kwale veki kudutyulwe ilungu leANC pha eTshwane kwalandela umbhodamo ezilokishini ezingqonge iPitoli. Kukhalwa ngokukhethwa kukaThoko Didiza njengosodolophu olandelayo ukuba okaKhongolose uphumelele unyulo loomasipala phaya. Ithi into, usodolophu waseTshwane onguKgosiento Ramakgopa ebeqhuba kakuhle, kutheni ngoku benikwa usodolophu omtsha abangamaziyo nokumazi?

Xa ephendula okaKhongolose uthe, ngenxa yokungaboni ngasonye nye kwabalandeli bakaRamakgoba nabalandeli bakaMapiti Matsena (usekela sihlalo we-ANC kuMntla-Rhawuti) bagqibe kwelokuba makufakwe umntu omtsha ozakuza nenzolo ofana noDidiza. Kuthe kanti bayibhudile.

Siliphepha nathi sikhe sihletyelwe ukuba abanye babantu abazakuba ngooceba noosodolophu zange bakhethwe ngabahlali, abaziwa nokwaziwa ekuhlaleni kwaye banyanzeliswa kubahlali. Ukuba ihamba njalo nyani le nkqubo ingxaki ikhona. Masingothuki xa abahlali beqhankqalaza mihla le.

Yonke le nto ithetha ukuba umbutho awubamameli abalandeli bawo. Isenokuthetha ukuba kukho apho kuqhawuka khona unxibelelwano phakathi kweenkokeli nabalandeli. Ingaba xa kukhethwa aba ceba noosodolophu babayinxalenye njani abahlali? Kubizwa intlanganiso eholweni ibe ngabo bakhoyo abakhethayo?

Bekunganjani ukuba amalungu ale mibutho ingabavotela abantu abazakubamela? Kubhengezwe iindawo ngeendawo zokuvota ekuhlaleni, abahlali bavote umbutho uthathe loo magama aphumeleleyo.

Hayi? Ikhona nje into enxaxhileyo kulo mgaqo siqhuba kuwo. Makude kuvotwe.