Makuhoywe iindlela!

MHLELI, OOCEBA SIYABACELA, SIHLALA NABO APHA EZILALINI, IINDLELA AZILUNGISWA TU APHA ENGXAKOLO! MAZIHOYWE! – E.M. Bom, kuQumbu