Makungabi ngumqobo ekuncokoleni ngolwimi lwesiXhosa

UPhumzile September ufundisa abamhlophe isiXhosa: UMFANEKISO: UTHUNYELWE

EKAPA: OHLOHLA izifundo zesiXhosa kubahlali baseHelderberg, uPhumzile September, ukholelwa ukuba ukungakwazi ukuthetha ezinye ilwimi akunakuba ngumqobo ekubeni ubani angakwazi ukunxibelelana nezinye iintlanga.


“Iyaxaka into yokuba elizweni elizingca ngokuthetha iilwimi ezilishumi elinanye kubekho abantu abangakwaziyo ukuncokola nabanye ngenxa yokungathethi ulwimi oluthile,” uxelele iqela lokuqala labafundi abaphumelele izifundo zakhe zesiXhosa kwiholo yoluntu eNomzamo.


Kuthethwa iilwimi ezintathu eNtshona Koloni, isiNgesi, isiBhulu nesiXhosa.

USeptember oneminyaka engama49, ufundisa isiXhosa kubahlali baseHelderberg abathetha isiBhulu ukuze bakwazi ukuncokola namaXhosa.

USeptember wazalelwa eLady Grey eMpuma Koloni, waze wafika eNomzamo eStrand ngo1994. Wagqiba kwelokuba makafundise isiXhosa kubahlali baseHelderberg ngenjongo zokuphelisa ukungakwazi ukunxibelelana ngenxa yokungaluva ulwimi oluthile.

“Nidibana nabantu abathetha isiXhosa yonke imihla kodwa ningakwazi ukuncokola nabo ngenxa yokuba ningalwazi ulwimi lwabo,” utshilo.

“Ukufunda isiXhosa kuza kwenza ukuba nikwazi ukuncokola nabo bathetha olu lwimi. Sihlala kwilizwe apho kuthethwa iilwimi ezininzi. IsiXhosa sesinye sezo lwimi, ngoko ke ngumbono wam ukuba ndifundise abo bathetha isiNgesi nesiBhulu ukuze bakwazi ukuncokola namaXhosa,” utshilo uSeptember.

Echaza imvelaphi yezi zifundo zakhe, uSeptember uthe waqaphela ngethuba wayefundela ukuba nguNontlalontle kwiYunivesithi yaseStellenbosch ukuba bayafuna ukuthetha isiXhosa abantu abamhlophe.

Uqalisile ngezifundo zakhe kule nyanga iphelileyo apho afundisa kanye ngeveki eHelderberg, eSomerset West, eStrand eMacassar naseStellenbosch.

Nangona wonke ubani evumelekile ukuba makafundiswe, uSeptember ukhetha ukuba babhalise beliqela ukuze bancedisane.

“Zithatha iyure izifundo kanye ngeveki,” utshilo.

Izifundo ezithandathu zixabisa iR1 200. Abanomdla bangamthumelela umyalezo kaWhatsApp ku 062 309 2456.