Makupula: Ebeneempawu zenkubazeko uLumka

MANDIYIXHOME kuni eyokuba uLumka Mkhethwa (5) ebeneempawu zenkubazeko.

Oku ingayinto enokukhokeliswa nguMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula, ukuba nje kungakho ingxoxo eyongezelelweyo malunga nesehlo sikaLumka, obhubhe emva kokutshona kwilindle lendlu yangasese yesikolo sakhe iLuna Primary eMbizana.

ULumka wayeye kwindlu yangasese yesi sikolo ngoMvulo womhla weshumi elinesibini kwinyanga yoKwindla.

Wakhangelwa wancanywa ngalo mini, engaziwa ukuba uphi. Wabonakala ngemini elandelayo, emva kokuqatshelwa ngabanye abafundi ngejezi awayeyinxibile.

Esi sehlo sinyanzele uMongameli Cyril Ramaphosa ukuba ayalele uMphathiswa weMfundo eSisiseko uAngie Motshekga ukuba eze nezicwangciso zokuqubisana nombandela wezikolo ezinemigangatho ehexayo nengakhuselekanga.

Kwiveki ephelileyo, uMotshekga ubhengeze ukuba lo ngumba abaza kucwangcisa ze batsho namaxesha okulungiswa kwawo.

Ethetha nephephandaba I’solezwe lesiXhosa kwiveki ephelileyo, uMakupula uthe:

“Kuyavakala okokuba enye yezinto kukuba lo mntwana (Lumka) uneempawu zenkubazeko. Ilizwi lakhe liphantsi. Ewe yena ubhadlile, uyazenza izinto futhi uyasabela qha uthethela phantsi.”

Le ntetho kaMakupula, ingayenye yezinto ezinokukhokeliswa lisebe ngelithi bekunzima ukuthintela isehlo esehlele uLumka.

UMakupula ukwaxelele I’solezwe lesiXhosa kwiveki ephelileyo, ukuba izindlu zangasese zaseLuna zisemgangathweni. “Sisikolo esicocekileyo esi, futhi neentyatyambo zaso ziyabonakala ukuba kudala zityaliwe. Ndiyile kwizindlu zangasese zesi sikolo, ndafika zicocekile. Into endingayitsho kukuba lilishwa nje elehlele lo mntwana,” utshilo uMakupula.

Kodwa utata kaLumka, uVuyani Mkhethwa, yena uthi igxeke baliphosa kwisebe lezemfundo.

“Ekhaya sinayo indlu yangasese kwaye umntwana wam ebeyisebenzisa. Bekutheni aze angatshoni kuyo?” kubuza uVuyani.

UVuyani uyavuma ukuba intombi yakhe yayinayo ingxaki yokuthetha ngaphambili “kodwa yaphela lo nto ngoku”.

“Uyafana nabanye abantwana, uthetha njengabo. Akukho nto iligxeke ngendlela athetha ngayo. Sisesentlungwini ngokuphulukana nomntwana wam, ngoko ke uMakupula makayazi indlela yokuthetha,” utshilo uVuyani.