Makupula: Zizishumane zokwenene iiBlesser

UMphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula UMFANEKISO: SIYANDA ZAKHE

UMPHATHISWA wezemfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula uthi ukunwena kweeBlesser kubangelwa kukuba olu hlobo lwabantu aluzange luzenze iimfanelo zalo zokudlala undize luseluncinci.

IBlesser yindlela ekubizwa ngayo uhlobo lwamadoda anemali athandana namantombazana amancinci kuwo ngokweminyaka. La madoda akwenza oku ngokukhupha imali efuna ukwabelana ngesondo njengembuyekezo.

UMakupula ubongoze abantwana abangamantombazana bezikolo zeli phondo ukuba bazilumkele iiBlesser, kuba xa bengenzi kanjalo bazakuphazamiseka kumsebenzi wabo wesikolo.

“Namhlanje sixakene nootata ekuthiwa ziiBlesser. Uyayazi ingxaki yala mntu (Blesser) yintoni? Ndingangayichani kakuhle kuba andiyiyo iBlesser, kodwa ebomini into endiyifundileyo kukuba, xa ukhe waphosa inqanaba elinye uyakuhlala uqhwalela unaphakade.

“Ndiyasola ukuba la mfo (Blesser) akazange amdlale undize ngexesha elifanelekileyo. Ngoku sele [emdala] usafuna ukudlala undize nabantwana, kuba kaloku undize yinto yabantwana,” utshilo uMakupula.

UMakupula uthi iBlesser ithi sele ihleli endlwini nosapho lwayo, icinge “uyokudlala undize nabantwana”.

“Le nto ithetha ukuba kufuneka uyazi ukuba ebomini yonke into inexesha layo, ukuba uyiphosile uyakuqhwalela ude uyokungena engcwabeni,” utshilo uMakupula.

Lo Mphathiswa uthi abantwana abangamantombazana bezikolo mabayeke ukuqhathwa ziiBlesser. “Liyeza ixesha lokonwaba, funda iincwadi zakho kuqala. Ababhuti bahamba ngeemoto begqumza umculo imini le yonke, babekhe bangabafundi nabo. Baphumelela esikolweni bayokusebenza, bakwazi ukuthenga iimoto,” kutsho uMakupula.

UMakupula asiyonkokeli yezopolitiko yokuqala eMpuma Koloni ukugxeka ifuthe leeBlesser. INkulumbuso yeli phondo uPhumulo Masualle wagxeka kabukhali iiBlesser kumsitho wolutsha owawubanjelwe ePort Alfred kweyeSilimela nyakenye, esithi zosulela amantombazana aselula ngezifo.

“La mantombazana osulelwa ngezifo ngabantu abadala (iiBlesser) bebaqhatha ngokuthi bayabathanda kanti bayabaxokisa bafuna ukubaxhaphaza,” wathetha njalo uMasualle.