Makuthethe izenzo, hayi isiNgesi

Kukho igama apha elalithandwa mpela ngababhali beli phepha sisaqala koka-2015; igama elingu “ubumbeje-mbeje!” Inene, asikwazi ukungalisebenzisi nakulo unyaka xa sichaza intetho yobume beMpuma Koloni ewiswe yiNkulumbuso, uPhumulo Masualle, kule veki iphelileyo. Ibibubumbeje-mbeje; ingooHonjiswa nooHombile kwintentekazi eBhisho. Bonke bezokuphulaphula intetho yenkulumbuso.

Makhe sime nje kancinci sizibuze ngalo mba wokuba kubekelwe bucala usuku lonke lokuba kumanyelwe inkulumbuso; ichaza izinto abazakuzenza nesele bezenzile bengurhulumente wephondo.

Ingaba ikhona na imfuneko yolu suku?

Ukuba nyani amagosa karhulumente amanxadanxada kweli phondo, bekumele ukuba imisebenzi yabo iyazithethelela. Singade sibeke usuku bucala ukuze sikhumbuze abantu ukuba senze le na le. Ukuba uyawenza umsebenzi wakho akho sidingo sokuba wenze isibhengezo sokuba uwenzile. Uyabonakala.

Kwiphepha leshumi elinesithathu kweli lanamhlanje, iNkulumbuso isibhalele izicwangciso zayo kwaye singathi ziyavakala. Zakha ithemba.

Intetho yobume bephondo yona asinokuthi iveze into entsha, kwaye singacebisa ukuba endaweni yokubamba umsitho omkhulu kangakaya, kondliwe izisu ezingakaya kufuneka kucingwe ngokuyisa ngaphakathi kwindlu yowiso-mthetho, kumenywe abantu abambalwa kodwa kuqinisekiswe ukuba intetho le isasazwa kuzo zonke izithili zephondo kwaye yenziwe ngesiXhosa.

Ukuba isininzi seli phondo ngabantu abantetho isisiXhosa, kutheni kuwiswa intetho engobume bephondo ngesiNgesi? Ingaba sisazama ukuthetha nesininzi phantsi kolawulo lwentando yesininzi okanye sizama ukulungiselela igcuntswana elingasaziyo isiXhosa ngokuvimba isininzi?

Kuyanyanzeleka ukuba urhulumente wephondo ayinike ingqwalasela into yokubaluleka kweelwimi zesiNtu. Sikwinyanga yokubhiyozela iilwimi zesiNtu kodwa apha ephondweni akho nenye inkqubo esikhe samenywa kuyo ethi sishukuxa ukubaluleka kweelwimi zesiNtu.

Ukuba nyani sifuna abantu baphathisane kooMasiphathisane kwakulunga ukuba sithethe nabo ngeelwimi zabo.