‘Makutsalwe ngaxhadi linye kusetyenzelwe iWSU’ – Midgley

USEKELA-NGQONYELA weYunivesithi iWalter Sisulu, uNjingalwazi Rob Midgley, uthi kubalulekile okokuba oomanejala, abafundi kwanabasebenzi beliziko-mfundo batsale ngaxhadi linye ukwakha le yunivesithi.

UMidgley ebethetha eMthatha ngethuba ebekwa ngokusesikweni kwisikhundla sakhe kulandela ukuthatha iintambo kuNjingalwazi Khaya Mfenyana.

Kulo msitho waseMthatha, kukwabekwe uSheila Sisulu njengengqonyela yaseWSU.

UMidgley uthi iWSU inethuba elide isaziwa ngezinto ezingentlanga. “Masijonge phambili ngoku, sakheni futhi silungise okugwenxa (ngeWSU). Masenze wonke umntu okweliziko azidle ngalo,” utshilo uMidgley.

“Masakheni ubunye, emva koko sigxile ekwenzeni (iWSU) ibeliziko elivelisa umgangatho,” utsho uMidgley.

Uthi ukudityaniswa kwe-Eastern Cape Technikon, iBorder Technikon, neUnitra – ukwenza iWSU- yenye yezinto ezenze iingxaki kweli ziko-mfundo.

“Okubalulekileyo ngoku kukuba sisebenzise amatile-tile aphambi kwethu ukwenzela ukuba iimeko ibe zezincumisayo,” utshilo uMidgley.

USiphelo Mkhuzangwe, okwibhunga elilawula abafundi eWSU, uthe: “Thina sifuna utshintsho ngokungena esikhundleni kukaNjingalwazi Midgley. Sifuna asebenze nzima, afune inkxaso-mali yokwenza eliziko libeyimpumelelo. Abafundi bajongene nemicelimngeni equka ukunqongophala kweendawo zokuhlala.”

“Ngokomzekelo, eWSU phaya eGcuwa kukho abafundi abakuma-5 800, kodwa indawo yokuhlala ilingene abafundi abangaphantsi kwewaka kuphela,” utshilo uMkhuzangwe.

Kwintetho yakhe uSisulu uthe kubalulekile ukuba urhulumente kuxoxwe ngamandla ngomba ophakanyiswa ngabafundi abamemelela ukuba kungahlawula nepeni emdaka kwimfundo enomsila.

UMfenyana, osebenze eWSU iminyaka engamashumi amabini anesibhozo, uthabatha umhlala-phantsi. UMfenyana uthe uyazingca ngegalelo alenze kweli ziko-mfundo. Njengophawu lokumbulela, umfundi ophumelele isidanga kwezokuzoba uMziwoxolo Makalima uthe wenza omfanekiso oqingqiweyo kaMfenyana. Lo mfanekiso uzakuhlala njengembali kweli ziko.