Malema: Nestle lungisa uKobus

Isakhiwo somzimveliso wakwaNestle eMonti

INKOKHELI yeEFF uJulius Malema uthi inkampani eyenza iimveliso zobisi kwanezinto ezincasanisa iNestle uyinika nje de kuphele le veki ukuba ithabathe amanyathelo ngendoda ekuthiwa nguKobus kwaNestle eMonti, kungenjalo ijongane nengqumbo yeebharethi ezibomvu.

UMalema wenze la mabango kumsitho wokubhiyozela iminyaka emihlanu yeEFF obubanjelwe eSisa Dukashe Stadium eMdantsane kwimpelaveki esiyishiya ngasemva.

“Nestle sikunika iveki ukuba uqubisane noKobus. Sivile ngabasebenzi bakwaNestle eMonti ukuba lo Kobus ubiza abantu abamnyama ooKaffir neenkawu,” uMalema uxelele inginginya yabalandeli namalungu alo mbutho.

“Ukuba uNestle akaqubisani noKobus siza kumbonisa oko sasikwenze kuH&M,” utshilo uMalema ezekelisa ngevenkile yeempahla iH&M eyavela yagcwala yathi qhu ngamalungu eEFF kulandela intengiso yayo yeHoodie yenkwenkwana emnyama eyayibhalwe “coolest monkey in the jungle [inkawu ezipholeleyo ehlathini]”.

Isithethi sakwaNestle uRavi Pillay uthi bazithathele ingqalelo ezi zityholo ngakugxa wabo.

“Ucalucalulo alunandawo kwinkampani yethu. Siwafumene amabango ezityholo zokungaziphathi kakuhle koomanejala bomzimveliso wethu [eMonti] kwaye sikhwebe umntu wabucala ukuba aphande ezi zityholo zocalucalulo,” kutsho uPillay, esaleka ngelithi uphando lwangaphakathi luyaqhuba ngakuKobus.

UMalema ukwaxelele inginginya yabalandeli bakhe ukuba useza kuqhuba esilwa nocalucalulo xa abantu abamnyama besafumana ukucinezelwa ngabamhlophe namaNdiya.

“Xa ndandiseThekwini kunyaka ophelileyo ndathetha ngokuphandle ngamaNdiya acinezela abantu abamnyama. Emva koko kukho inkosikazi eyaza kum yathi umphathi wayo oliNdiya uwonyusile umrholo emva kwentetho yam.

“Ndavuya. Ukuba ngentetho yam kuncedakala umntu ndiphila impilo ekhululekileyo,” utshilo uMalema.