Malibelinye maAfrika kuthethwe isiSwahili, kubongoza abasemagunyeni

Umfanekiso oselugcinweni

Ibhodi ejongene nokuphuhliswa kolwimi lwesiSwahili kumazantsi eAfrika ithi kungakho uphuhliso nokwakhiwa koxolo xa izwekazi laseAfrika lingathi lisebenzise ngokusesikweni ulwimi lwaseAfrika.


Le bhodi ikuthetha oku nanjengoko ihlabathi liqaphela uSuku loLwimi lweNkobe lweHlabathi. Ukusukela kweyoMdumba ngonyaka ka2000 umbutho weZizwe eziManyeneyo waphumeza ukuqatshelwa kolwimi lwenkobe rhoqo ngomhla wamashumi amabini ananye, ngeenjongo zokukhuthaza ukubaluleka kolwimi lwenkobe kwanenkcubeko ngokohlukana kwazo.

Ngoku iSwahili Language Board of Southern Africa (SLBSA) ithi ifuna olu lwimi lusetyenziswe njengolwimi lwaseAfrika.

Sithetha iAfrika isebenzisa kakhulu ulwimi lwesiNgesi, isiFrentshi, isiPhuthukezi kwaneSpanishi njengeelwimi zokunxibelelana kwamaAfrika. Zonke ezi lwimi zeza nenkqubo yobukoloniyali ngamazwe aseYurophu afana neBhritane, France, Portugal neSpain.

Ngokoqikelelo lweUNESCO (umbutho ojongene nezemfundo kwanenzululwazi kwiZizwe eziManyeneyo), umyinge wamashumi amane ekhulwini (40%) abakwazi ukufunda ngeelwimi zabo ezikolweni.

“Sikholelwa ukuba oku yinto ebekufanele ukuba kudala yenzekile kuba isiSwahili lulwimi oluthethwa kakhulu kwiAfrika ekwiSub-Sahara, kwaye lolona lwimi lwesibini ngobukhulu oluthethwa eAfrika. Sikwakholelwa ukuba ukuthethwa kwesiSwahili eAfrika kungenza ubumbano kusuke nale nto yokuthotyelwa kwesidima kweAfrika okwaza nobukoloniyali,” itshilo iSLBSA kwimbalelwano.