Mantashe: Khange ndixolise

Unobhala weANC kuzwelonke uGwede MantasheUmfanekiso: Siyanda Zakhe

UNOBHALA jikelele weANC uGwede Mantashe umile kwelokuba akazange axolise kwiANC ngokuthetha phandle ngokungoneliseki kwakhe yindlela uMongameli Jacob Zuma awusingathe ngayo umba wokutshintshwa kwekhabhinethi.

Ethetha namalungu eANC eMthatha kwiveki ephelileyo, kwisifundo ngobomi bukaChris Hani, uMantashe uthe into eyayibaxhalabisile yayikukuba uZuma akazange athethe nabo malunga nesigqibo sakhe sokuhlenga-hlengisa ikhabhinethi.

Isigqibo sokutshintshwa kwekhabhinethi sibangele isankxwe kubantu baseMzantsi Afrika, bambi besithi lifikile ithuba lokuba uZuma arhoxe kwisikhundla sakhe njengomongameli. Oku kuza emva kokuba egxothe uPravin Gordhan njengoMphathiswa wezezimali, kuquka nesekela lakhe uMcebisi Jonas.

UMantashe uthi uZuma ubeqhele ukugqugula nabo xa ezakutshintsha ikhabhinethi, kodwa akazange akwenze oko kwesi sihlandlo. “Besingaceli ukwenzelelelwa kuba sasigqibile kwinkomfa yeANC eMangaung ukuba kuza kubakho uthethwano phambi kokutshintshwa kwekhabhinethi. Nantso into ethe yasixhalabisa kukuba kungathethwa nathi, kodwa lo mba sele siwuphakamisile ngaphakathi embuthweni,” utshilo uMantashe.

Kwintetho ejoliswe ekuhlaseleni amalungu eANC “anobuqhophololo” – uMantashe ubongoze amalungu alo mbutho ukuba azijongisise iinkokeli phambi kokuba azonyule. “Ukuba asiyenzi lo nto, siza kuphinda sonyule iinkokeli ezingabugxekiyo ubuqhophololo. Ubuqhopholo yingxaki ekufanele ukuba sithethe ngayo kuba isengela phantsi iinzame zokuphucula ubomi babantu bakuthi abangathathi-ntweni,” kutsho uMantashe.

Usihlalo weANC eOR Tambo uXolile Nkompela uthi le ngingqi imxhasa ngokupheleleyo uMantashe.

“Thina asithandabuzi, futhi siphethe amanani. Sixhasa uMantashe. Apha ephondweni sixhasa uOscar Mabuyane kwisikhundla sobusihlalo logama uLulama Ngcukaitobi sifuna abengunobhala. Akukho nto siyifihlayo apho,” kutsho uNkompela.

Iphondo leMpuma Koloni belisingathe iinkokeli ezichasene noZuma kwimpela-veki esisuka kuyo. USekela-Mongameli Cyril Ramaphosa, ekunye noJonas, uthethe kumsitho wesifundo ngobomi bukaHani eTinarha apho agxeke iinkokeli zeANC ezinobuqhophololo.

Intloko kwicandelo leenguqu kwezoqoqosho kwiANC uEnoch Godongwana ebeseNgcobo apho athethe phandle ngolawulo oluhexayo kwiANC.