Marikana: Siyamkhumbula umntakwethu

Umnqamlezo kwinduli yaseMarikana, apho kwabhubhela khona abasebenzi-mgodini UMFANEKISO: EPA/SHIRAAZ MOHAMED

Usapho lakwaNoki kwilali iThwalikhulu eMqanduli luthi luyamkhumbula uMgcineni “Mambush” Noki, owabhubha emva kokudutyulwa kwinyhikityha yaseMarikana ngo2012, ngenxa yokuba eli gorha laliyintlabi yekhaya liphilisa abantu bakwaNoki.

Edlan’ indlebe nephephandaba I’solezwe eseMarikana izolo, ngosuku lwesikhumbuzo, uMbulelo Noki, umntakwabo Mambush, uthi bakuhlala belikhumbula eli qhawe.

UMambush wagqama kakhulu ngethuba loqhankqalazo laseMarikana ngo2012 ngenxa yengubo eluhlaza awayeyinxibile, ekhokele abanye abasebenzi ngethuba amapolisa ethulula iimbumbulu, ebulala abasebenzi-mgodini benkampani iLonmin eMarikana eMntla-Ntshona.

“Lusuku olubi kuthi njengosapho, kuba siyayazi oyena nobangela wesi sikhumbuzo. Ekugqibeleni ibhayibhile iyayichaza into yokuba siphilela okokuba singabikho emhlabeni.

“Ukuzixolisa kwethu lelokuba amanzi achithakeleyo akazuphinda abutheke. NguThixo ozakuzibonela kuba uyayazi la nto yenzeka ngolwa suku. Intliziyo yethu ibuhlungu, kuba sasimthanda uMambush,” utshilo uMbulelo.

UNoki washiya ngemva abantwana abahlanu, owokuqala uneminyaka elishumi elinesine, owokugqibela uneminyaka emithandathu.

“UMambush sakumkhumbula ngemisebenzi yakhe. Kaloku phaya ekhaya, uMambush nguye obeyintlabi ekhaya – ephilisa abo bangaphilanga, kuba kaloku thina maXhosa siphiliswa lisiko,” kutsho uMbulelo.

Izolo uJoseph Mathunjwa, umongameli wemanyano yabasebenzi-mgodini iAMCU, ukhokele isikhumbuzo sokuqaphela isehlo esele sibizwa njengenyhikityha yaseMarikana.

Le manyano kaMathunjwa, sele yenze umqela nanjengoko iqhubeka nomsebenzi wokwakhela izindlu izihlobo zamaxhoba aseMarikana. UMathunjwa ebesandula ukutyelela eThwalikhulu eMqanduli eyokunikeza ngendlu eyakhiwe yiAMCU kusapho lakwaNoki.