Masibambisane

Yhini na le mzontsundu, yhini na le?

Saphela isizwe sijongile

Sahluthw’isidima sohlanga lwethu sijongile

Sabulala sodwa yabubutyadidi

Lwahlek’ utshaba lukhupha into ngomlomo

Ingaba sothuk’ utshintsho yhini na?

Ingaba kukumonelana nokungoneli yhinina na?

Kaloku sabambisana sifuna le nkululeko

Ifuna kwathina siyilungise ngenyameko nobuchule

Sibambisane ngenyaniso nokuyilawula

Singenz’ impazamo ngokucinga emva

Masicingel’ amaqhaw’ angasekhoyo

Ancam’ amakhaya neentsapho zawo

Wamb’awel’ emazweni eshiy’ usizi

Elwela le nkululeko sidlala ngayo

Namhla sidlala ngamandl’ oonyana neentombi zabantu

Siwenz’ ibhola siphosela nabangayifanelanga

Silwa sodwa sonakalisa nesinako

Silibel’ ukuba kukho’ ojongileyo, othi ndotyefileyo

Namhla kwande neentshaba ziyachithachitha

Kukunyaniseka nokwabelana ngobulumnko

Ungafuneli kuwe nosapho lwakho konke

Yonk’intw’ihamba nentembeko

Uthand’ isizwe ngokulinganayo

Ngokwenza njalo uvalel’utshaba, wakhe isizwe