Masihleke

Yhazi akulunganga ukubetha ubhontsi etheni bantase buzani kum ndiyayazi mna lento. Ngolwesihlanu ndiqonde make ndihambe ndiyokubona itshomi yakudaaala uKelly Khumalo eJozi. Ndihambile ke tshoma ndayokubetha ubhontsi etheni. Ndiyimisile le moto intle yema ndazibetha ncaa phakathi yhu bendingasencume! Ndingene ndabulisa ‘Molweni emotweni’ bendikhwaza nanje ngoko ndiqhele ukwenza xa ndingena etaxini, kunani ukuba bavume ndaqonda haska wethu andinaxesha labo.

Hay’ke ndaxakeka nesiqu sam tshomi, ndithi bendimatasatasa gqitha bendizibona engathi ndinothuli maani kaloku mna ndiqhele ukuzibiza eteksini. Ndithe make ndijonge aba bantu batye imu sana oko bendingenile apha akukho namnye ovula umlomo. Ndiye ndajika ndabhekabheka ndiman’ukuzincumisa hee sana akho nalo uncumayo kanti kwenzeka ntoni na kulemoto? Ndiqonde make ndizibuzise ixesha kulo usecaleni kwam suke yandijonga nje lanto, heee ndabuza kolandelayo naye wandijonganje haybo kanti ithini nalento? ndikhwaze umqhubi, cwaka sana ubhuti mqhubi amen! Besendicinga amacebo okuphuma kulemoto. Ndizokuyibona sekukudaala ukuba ababantu abeva sana bathetha ngezandla ndibone omnye sele ejija izandla yho andabila, ibingathi ndikhwele neziporho kukothuka!. Ingxaki yam ibiyeyokuba ndizakutsho njani ukuba ndiyehla kengoku?

Ndangqunga emotweni bantase, niyayibona lento yokuthanda uku hicker nabethu ukuba inzima kanjani? Ndixela umqhubi ke sana ebethetha ngezandla bawo oyingcwele tata kaYesu tamkhulu kaDavide, bendisitsho omfutshane umthandazo ndixakene nento. Ukugqiba kwam ukuthandaza ndiqonde make ndizame ukuthetha ngezandla phi ke sana ndingazange ndafunda nale kaBompy isign language?

Ndithi bekungenzima mtase bendiphatha kuzikhomba ndibakhombe,ndibumbe amanqindi, andithi bendifuna baxelele umqhubi ukuba ndiyehla? Hayi ke tshoma nditsho phantsi kwaqhum’ uthuli, basuke bandithi ntsho ngamehlo. Ithe yakuma kwirobhotsi efike ziibomvu ndabamba ucango ndatsho ngowenkawu mtsi, ndaphuma andahaamba!! Ndibaleke de ndayokungena eJozi ngeenyawo. Tshini nanko uCaster Semenya wesibini evela iyho!!! Ndibulela imoto enkulu emnyama enabantu abangathethiyo! Bendakuzibona nini ukuba ndibuCastisha?