“Masimhlangabezeni uNxele”

UMasixole Heshu (ekhohlo) noVuyani Mayekiso besenza umdlalo weqonga othi Left-Handed kumsitho wokubhiyozelwa kwenyanga yamasiko, amafa namagugu eAlbany Museum nge-23 kaSeptemba 2016. Umfanekiso: Lwando Ntenda

UMSEKI wenkampani entsha iZinzolwam
Eastern Cape Creatives, uMasixole Heshu uthi masihlangabezeni uNxele kule
nyanga yenkcubeko, amafa namagugu. 

Le nkampani igunyazisiwe yaye ijongene
nezinto zobugcisa ezifana nedrama, umculo, imibongo nokwenziwa kweefilim.
Iphinda ilawule yaye yenze amalungiselelo alo naluphi na uhlobo lomsitho.

UHeshu unesidanga kwizifundo zedrama
nethiyetha
 eYunivesithi iRhodes kwaye wakhuthazwa ngamalungu osapho lwakhe
ukuba avule inkampani elolu hlobo nanjengoko bebona ukuba zimbalwa iinkampani
ezijongene nezinto zobugcisa eMpuma Koloni.

Le nkampani iye yamenywa kumsitho
wokubhiyozelwa kwenyanga yenkcubeko, amafa namagugu
 e-Albany Museum eRhini nge-23
kaSeptemba 2016. Umdlalo weqonga obusenziwa nguHeshu noVuyani Mayekiso obizwa
ngokuba yiLeft-Handed ubufundisa ngembali kaGraham noMakhanda yaye ubonakalisa
idabi elikhoyo phakathi kwezi nkokheli zimbini.

Nangona uGraham noMakhanda sele
basweleka ngoku, lo mdlalo weqonga ubunika umfanekiso wezinto ebebenokuzithetha
ukuba bebenokuvuka ekufeni malunga neengxoxo ezikhoyo zokuba idolophu
iGrahamstown itshintshe ibizwe ngokuba yiMakhanda.

Lo mdlalo weqonga ubufundisa ngendima
eyadlalwa nguMakhanda kaNxele kwidabi lokubuyiselwa komhlaba owahluthwa
nguKhenel John Graham neqela lakhe kumaXhosa aseRhini. UGraham uvezwa
njengomhambi owafika kumhlaba waseRhini wadudula onke amaXhosa awayehlala apho.
UMakhanda, kwelinye icala, uvezwa njengeqhawe lamaXhosa elafela idabi
lokubuyiselwa komhlaba kubanikazi bawo.

UHeshu ungena nzulu kwintetha okanye
isaci sakwaXhosa esithi “ukuza kukaNxele” nesinentsingiselo yento engasoze
yenzeke. Uthi uNxele waye wathembisa abantu bakhe ukuba uza kubuya emva kokuba ebanjiwe
wafakwa kwintolongo iRobben
 Island. Ngoko ke, amaXhosa ayehleli enethemba lokuza uNxele uzakubuya nasemva
kweengxelo zokuba uswelekile, kodwa umzimba wakhe awubonwa. Uthi ababhali
abamhlophe ngelo xesha babesithi uNxele akasoze aphinde abonwe. Kulapho athi
uHeshu yavela khona le ntsingiselo yesaci esithi “ukuza kukaNxele”.

Utsho esithi umdlalo wabo weqonga othi
Left-Handed uzama ukutshintsha loo ntsingiselo ngokuthi ubonakalise ukuba
lisekhona ithemba lokuba izinto ezazilwelwa nguNxele zifezeke. Uthi mhlawumbi
uNxele angangabuyi ngesiqu kodwa injongo neminqweno yakhe yokukhululeka
kwabantu abamnyama kwizinto zobukolonali nezinye iingxaki iseza kufezeka.

“Thina kumdlalo wethu weqonga sithatha
ndlela yimbi sisithi ukuza kukaNxele yinto enika ithemba kubantu abamnyama,”
utshilo uHeshu.

“Masimhlangabezeni uNxele ngokuthi
sizame kangangoko njengabantu abamnyama ukuzikhulula kwiingxaki esijongene nazo
eluntwini,” wongeze watsho.

UHeshu ubongoza izikolo ezifuna ukufundisa
abafundi bazo ngedrama okanye nabani na ofuna ukwenzelwa amalungiselelo omsitho
wakhe ukuba aqhagamshelane neZinzolwam Eastern Cape Creatives kwikhasi labo
likaFacebook.