Masincokole, masincedane, masincedisane!

Umhla nezolo kumaphephandaba, koonomathotholo nakoomabonakude – sisankxwe sabantu abakhala ngokuhlukunyezwa ngabantu abakhokela iiCawe.

Abambalwa bayamangalelwa, bambi bafunyanwe benetyala. Amaxesha amaninzi amaxhoba alo mkhuba ziintsana zethu ezingamantombazana angekafikisi nokufikisa.

Maxa wambi nabantu abangoomama bayalufumana olu xhatshazo kwezi ntswelaboya, iingcuka ezambethe iimfele zeegusha. Abantu xa beye enkonzweni bacinga ukuba bayokukhonza uSomandla, hayi umntu.

Ngelishwa bathi bakufika kulo singacawe, bafike kukhonzwa isiqu esizibiza ukuba singumfundisi wakwalizwi ononxulumano noSomandla ekufuneka nawe, mkhonzi, ukuba ufuna ukunxulumana noMdali wakho ukwenze oko ngaye kuba wena awunalo ilungelo negunya lokwenza oko.

Abantu bakuthi ngenxa yentlonipho kulowo uzibiza ngokuba usisithunywa seNkosi esithunyelwe ukuza kwelusa umhlambi kaSombawo banqwale kanti bazithathela umgalagala.

Abantu abaNtsundu ngabantu abaneengxaki ngeengxaki abaya enkonzweni ukuze bancediswe ngamanye amarhamente ngemithandazo, becela koPhezulu ukuba makabancede, kanti bazokuzenza amaxhoba ka “Mfundisi”.

Masenze umzekelo ngomama oneminyaka esemzini kodwa engafumani bantwana, de abe yinto yokuhlekisa emzini wakhe nasekuhlaleni, kude kuthi nokuba kubotshwa iinkabi kuthiwa ningayilibali nale ilapha endlini – kubhekiswa kulo mntwana womntu. Ngenxa yale ntlungu, nanko esiya kuyiphalaza kule ngcuka.

Ntsukumbini, ntathu emva koko uyabuya eze kumxelela impendulo kaSomandla ekhusini.

“Ndihlangene noSomandla phezolo emathongweni! Uthi uza kubafumana abantwana kodwa kufuneka ‘ndikusikelele’ ndiqalele umyeni wakho indlela!”

Bambi ke bayaqethulwa ngala matshivela benze into abangazange bacinga ukuba bangaze bayenze. Sisithuko esi kuBawo, esiphikisana nomnye wemithetho elishumi – awusayi kukrexeza.

Kutheni igama leNkosi liyinto yokudlala nje kula matshivela? Kutheni inkonzo isenziswa intlambo yokufela amahashe nje? Masifundisane, masincedisane, masincedane!

Ezi zinto mazithethwe elubala zingahlonitshwa asingobakhwetha. Makholwa phakamani nikhusele iNkosi yenu, abantwana benu noomama kumatshivela.

Ukuba asikwenzi oku, ezi zigebenga ziza kuthi gqolo zisitya ingca ngathi siyimfuyo, zisondla ngeempuku neenyoka kuthiwe masithobe ngePetrol.

Bambi basitshiza ngeeDoom ngathi siziincukuthu okanye amaphela.

Abantu bakuthi bazifumana bengamaxhoba yale mikhuba kuba yenziwa ngabantu abazibiza njengabathunywa beNkosi kanti zizigilamkhuba.

*UMafanya ubhala eseDikeni