Masithandaze?

Nanku umzukulwana engena endlwini ezinzulwini zobusuku; unxile umnyama, akazazi negama. Asakungena ungqala ngqo kwisitovu okanye ifriji, ukhangela into esiwa phantsi kwempumlo.

Asakungayifumani angqale ngqo kwigumbi likamakhulu, amvuse ngelithi ‘kuphi ukutya kwam!?’ phambi kokuba amkhabe ambulale umakhulu wakhe.

Nanku utata womntwana eyokulanda umntwana wakhe ononyaka kuphela kuninakhulu eKhayelitsha; amthathe iveki yonke ambuyise sele esithi umntwana akaphefumli. Asiwe kwisibhedlele esikufuphi. Kufunyaniswe ukuba umntwana ebedlwengulwa, ngutata wakhe ke phofu.

Nanku uIyapha Yamile, uneminyaka emine, uphantsi kwamadoda amane amdlwengulayo. Bagqithiselana ngaye. Ade abhubhe umntwana. Ezandleni zabo.

Nanku umama oneminyaka engamashumi amahlanu, akaphilanga ncam ngokwasengqondweni. Eleke litshona ilanga amakhwenkwe elali, pha kwaBhaca, aye afike kwakhe azinike ngaye.

Maxa wambi ade ambethe. Ummelwane kudala eyibona le nto, ilali iyayazi. Kodwa koyikwa la makhwenkwe.

Nanku umakhulu, kuCentane, sele esazi ukuba qho ngokuhlwa kuzakukhatywa umnyango wakhe kungene indoda, maxa wambi amadoda, aza kumdlwengula.

Nanku umntwana, uneminyaka emihlanu, uhleli nomalume wakhe. Umalume wakhe umjonge, wamjonga, wade wambonela ukumxhela lo mntwana, atye namalungu athile omzimba wakhe.

Nanku umntwana omncinci ezidlalela esitratweni nezihlobo zakhe elokishini. Ndoda ithile imbone, imrhuqele bucala, imhlabe kabini, kathathu osogqiba ifunxe igazi lalo mntwana de abhubhe.

Nanku umhlali. Nanku urhulumente. Nanku umhleli. Naba bonke babukele. Bathini?

Bathi makuthandazwe. Bathi kuyagwetywa. Bathi uSathana ufikile emhlabeni.

Ayikho lo nto.

Ukuba uyaqaphela, yonke le mizekelo ingentla ibandakanya indoda. Indoda isuka ebukhwenkweni. Inkwenkwe ngunyana womntu. Umntu sithi. Ingaba sibakhulisa njani abantwana bethu?

Lifikile ixesha lokuba iingxaki zethu sizivume ukuba zezethu kwaye sizilungise ngokwethu. Akukho ngelosi izakwehla isilungiselele.

Sithi kwanele!