Masiyamkele, akahambi umongameli

Ingathi idabi lolawulo lwentando yesininzi yinto apha engangeni ncam apha kuthi. Ukuhamba sibaleka esitratweni sikhwaza oo “Zuma makahambe!” ayizosisa ndawo. Mhlawumbi okaKhongolose ungavuka emaqandeni ukuba angakhe othuswe pha kulonyulo lukazwelonke koka-2019.

Ecacileyo yeyokuba uMongameli Zuma akayi ndawo. Ukugxininisile oku na pha eThekwini kule veki xeshikweni ethetha kwiqonga lezoqoqosho likazwelonke (World Economic Forum [WEF] xa beyikhumsha) esithi akayi ndawo. Neentatheli zakuthi zidibene naye, ephendula imibuzo yazo ebudikwa zizo esithi: “Nina bantu ndini aniyazi le nto kuthiwa yidemokhrasi [ulawulo lwentando yesininzi]! Kwidemokhrasi abantu banelungelo lokuthetha bazivakalise. Mna ndonyulwe ngabantu kodwa nina zintatheli nindixelela ukuba kwa aba bantu bandivotelayo abandifuni.” Ebuzwa ukuba uzakusishiya na isikhundla uthe: “ndizakude ndihambe, kodwa hayi ngoku!”

Ibikokokuqala evela esidlangalaleni emva kwemibhiyozo yosuku lwabasebenzi olungakhange lumhambele kakuhle. Uyakukhumbula ukuba umongameli ngolu suku uxwaxwe ngabasebenzi eBloemfontein, de akakwazi ukuthetha.

Uphinde ukhumbule ukuba umongameli lo ebecelwe kakuhle ukuba angasamkeli isimemo sokuthetha nabasebenzi. Nangoku, khange athethe. Kunyanzeleke athi tshelele nomsila wakhe phakathi kwemilenze. Ehlazekile. Abo bamaziyo ke umongameli bakukuxelela mhlophe ukuba okukuhewulwa kwakhe ibingumkhwitsho nje kuye, uqhele izichotho okaMsholozi.

Makhe sibuyele pha kwiqonga lezoqoqosho (iWEF); kubalulekile ukuba umongameli Zuma abe pha kule veki ngoba kufuneka aqinisekise oongxowa ngale nkqubo yabo yokuguqula ezoqoqosho zeli ngokukhawuleza ukuze isininzi seli sixhamle kubutyebi bezwe.

Kukwafuneka azithethelele kuthotho lwemibuzo elandela ukuxwaxwa kwakhe ngabasebenzi, ukutshintsha ikhabhinethi yakhe, ukuthotyiselwa koMzantsi Afrika zii-arhente zemilinganiselo, nezinye.

Lilonke usemninzi umsebenzi kaMsholozi. Abo banqwenela ukumbona ehamba kwakulunga ukuba bazimisele pha kulonyulo luka-2019. Noko sekushiyeke unyaka nje omnye.