Masizenzele ukutya

Ingathi ngesibhinqa omfutshane sahlukane nokucikoza nokuthetha izinto esingade sizenze. Ihlabathi lisengxakini yokunqongophala kokutya, oku kubonakala ngomgangatho weziqhamo ozifumana ezivenkileni nemifuno ngokunjalo.

Ngaphandle komgangatho wezi mveliso ohlileyo, ingxaki ephambili kukunyuka kwamaxabiso azo ngoku umgangatho wazo uhlileyo.

Omnye woogxa bam umemelela ukuba kuqhutywe uqhankqalazo oluchasene nokunyuka kwamaxabiso okutya ezivenkileni.

Mna andihambisani nokucetywa kolu qhankqalazo, ndicebisa ukuba sincedisane kwiindawo zethu esihlala kuzo sityebise imihlaba, sigawule amahlathi akhule kwiindawo zokulima, silungiselele ukulima.

Ukulima ukutya kwethu esiza kutya yeyona ndlela yokulwa namaxabiso okutya anyukileyo ezivenkileni. Khumbula ukuba abathengisi bathenge oku kutya ngexabiso elithile, bamisela elabo ixabiso ngeenjongo zokwenza imali.

Ewe bakho abo bathi babone isisulu kuyo yonke le nto. Kuthwa ixabiso legaqa lekhaphetshu kulo nyaka liphaya kumashumi amabini eeponti! Kwiminyaka emihlanu ezayo ndiqinisekile ukuba eli xabiso liza kube liphindene kaninzi.

Ukuchitha ixesha ngoku kwiinzame zokuvelisa ukutya kwethu kuya kwenza ukuba xa eli xabiso liphindaphindane, sibe sikwindawo ekhuselekileyo, sinokutya okwaneleyo, sithengisa, sinemali engahambi iye kuthenga izinto esinokuzivelisa.

Uninzi lwethu luthi ingxaki ikunyaka ka2020, mna ndithi ingxaki iza kuba kunyaka ka2021 kuba baninzi abantu abaphelelwe ngumsebenzi, zininzi iinkampani ezitsala nzima, amafama awakwazi kuvelisa ukutya okwaneleyo.

Konke oku akunakuvakala ncam kunyaka ka2020, kodwa kunyaka ozayo kuza kuvakala, ngokunyuka kwamaxabiso okutya, ngokunqongophala kweemveliso ezithile nezinye iingxaki.

Icebo lokulwa neengxaki zika2021 kukuba ikhaya ngalinye livelise ukutya kwalo egadini, lithenge inkomo nokuba inye yokuzivelisela ubisi, sibuyele nasekusebenziseni amabisi afana nawebhokhwe njengakudala.

Ukufuya ihagu kulula, kodwa kunengeniso ecacileyo kwikhaya ngalinye, inyama yayo ingatyiwa likhaya okanye ithengiswe kungene imali.

Ukufuya iinkukhu kunengeniso nako ngokuba zenza inyama namaqanda ngaxeshanye, konke oku kukhusela imali yekhaya ukuba ingahambi umgama omde ithenga yonke into evenkileni.

Ukulima ematayareni xa umhlaba ukuphelele, okanye ukusika iibhotile zeziselo ezenziwe ngeplastiki, nako kuyancedisa ukwandisa umhlaba wakho wokutyala.

Ukuthengiselana sisodwa kukhuthaza ukukhula komdla kuye wonke ubani ekuhlaleni, kutsho kukhule isithethe sokuvelisa, sithengise, sithengiselane.

Oku kungenza ukuba amaxabiso okutya ezivenkileni ancame ehle kuba kuza kwehla inani labantu abaya kuthenga. Ingxaki iza kuvakala kunyaka ozayo u2021 xa imeko inyanzelisa amaxabiso okutya ukuba onyuke. Ukwabelana ngolwazi phakathi kwabalimi nabafuyi kuya kunceda ukuphucula imeko yokuveliswa kokutya ngokufuya nokulima.